Wynagrodzenia > Zarządzanie PPK > Wpłaty do PPK

Drukuj

Wpłaty do PPK

img_kip_ppk_04

 

n01

  Wygenerowanie zestawienia wysokości wpłat dla instytucji finansowej

 

Generowanie wpłat wykonywane jest na podstawie wykonanych naliczeń okresów w wybranym miesiącu.

 

1.Z rozwijanej listy Pokaż pracowników wybierz aktywni uczestnicy PPK.

2.W polu Wpłaty za miesiąc wybierz miesiąc, za który chcesz przygotować zestawienie wpłat PPK.

3.Zaznacz pracowników, dla których chcesz utworzyć plik PPK z zestawieniem wysokości wpłat w wybranym miesiącu.

4.W oknie Generowanie wpłat wybierz okres (lub okresy), za które przygotowane zostaną wpłaty na PPK i potwierdź przyciskiem OK. Na oknie prezentowane są wpłaty dla aktualnie wybranych okresów. Kliknij przycisk Zapisz aby kontynuować.

 

Prezentowane kwoty dotyczą wyłącznie okresów,  które zostały zaznaczone w polu wyboru okresów.

 

img_kip_ppk_05

 

5.Kliknij przycisk Generuj dane i z menu wybierz Wpłaty.

6.(jeśli nie korzystasz z API) Wskaż miejsce zapisu pliku PPK i zatwierdź przyciskiem Zapisz.

7.Wyświetlone zostanie okno z podsumowaniem wykonanej operacji.

8.Kliknij przycisk Zamknij. (jeśli nie korzystasz z API)

 

Potwierdzenie wygenerowanych danych jest nieodwracalne. W przypadku odrzucenia pliku zgłoszenia wysokości wpłat PPK przez instytucję finansową nie będzie można go wygenerować ponownie.

 

 

n02

  Przelew

 

Program nie automatyzuje przygotowywania przelewów dla PPK.

 

Jeśli korzystasz z API, kliknięcie w prezentowaną w widoku Pokaż pracowników: aktywni uczestnicy PPK kwotę przelewu otwiera okno podglądu kwot wraz z kodem dla tytułu przelewu.

 

img_ppk_01

 

Prezentowana w oknie Wartość dotyczy tylko wpłat zgłoszonych do instytucji finansowej. Jeśli wpłaty zostały zgłoszone oddzielnie, wtedy każda z nich będzie miała własny numer referencyjny.

 

Podwójne kliknięcie na przelewie otwiera okno podglądu jego szczegółów, gdzie można dokonać ponownej wysyłki wpłat pracownika.

 

Zobacz również:

Zdarzenia PPK

Zgłoszenie pracowników do PPK

Ponowienie wysyłki wpłaty do PPK

Korekty wpłat PPK

Wydruk deklaracji o rezygnacji z PPK