Wynagrodzenia > Zarządzanie PPK > Zwrot nadpłat PPK

Drukuj

Zwrot nadpłat PPK

Wykonywane w programie procesy Wyrównania i korekty mogą mieć wpływ na wysokość wpłat na PPK pracowników. W takiej sytuacji wszelkie zmiany w wynagrodzeniach prezentowane są w widoku Pokaż pracowników: nadpłaty PPK do rozliczenia w oknie Zarządzanie PPK.

 

Program automatycznie rozlicza wynikające z korekt różnice w wysokości wpłat na PPK, zmniejszając lub zwiększając wysokość wpłaty w bieżącym i kolejnych miesiącach aż do rozliczenia korekty.

 

W przypadku nadpłaty na PPK można również zgłosić do instytucji finansowej dyspozycję zwrotu (przycisk Generuj Dane > Wystąp o zwrot nadpłat). Ma to zastosowanie szczególnie w sytuacji, gdy wiemy że rozliczenie nadpłaty nie będzie możliwe w kolejnych miesiącach (pracownik zrezygnował z PPK lub ustał stosunek pracy).

 

Informacje o otrzymanych zwrotach wpłat z PPK dostępne są na zakładce Zwroty okna Zarządzanie PPK.

 

Zobacz również:

Zgłoszenie pracowników do PPK

Wpłaty do PPK

Ponowienie wysyłki wpłaty do PPK

Wydruk deklaracji o rezygnacji z PPK