Ustawienia > Repozytorium Dokumentów > Rachunki bankowe

Drukuj

Rachunki bankowe

Prawo bankowe rozróżnia i definiuje różne rodzaje rachunków bankowych (kont bankowych) prowadzonych dla klientów będących podmiotami prawnymi. Są to między innymi rachunki bieżące i pomocnicze.

 

Firmy zobowiązane są przepisami prawa do posiadania rachunku bieżącego, służącego do przeprowadzania rozliczeń.

 

Natomiast rachunki pomocnicze mogą służyć do prowadzenia ściśle określonych rozliczeń lub mogą być wykorzystywane do przeprowadzania operacji międzybankowych.

 

Każdy rachunek bankowy posiada przypisany system bankowy określający sposób współpracy z bankiem, między innymi formaty wymiany plików bankowych. Aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa, w Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów określa się uprawnienia do poszczególnych kont bankowych. Szczegóły dotyczące uprawnień znajdują się w rozdziale poniżej.

 

Wszelkie operacje związane z obsługą przelewów i wyciągów można wykonywać wyłącznie na rachunkach bankowych zdefiniowanych w obowiązujących danych firmy.

 

Okno Rachunki bankowe składa się z paska narzędziowego oraz tabeli z listą rachunków bankowych. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z rachunkami bankowymi zawiera następujące polecenia:

Dodaj – umożliwia wprowadzenie nowego rachunku bankowego – otwiera okno Dodawanie rachunku bankowego,

Usuń – za pomocą przycisku można usunąć wybrany z listy rachunek bankowy.

 

Tabela z listą rachunków bankowych składa się z nagłówka oraz z listy rachunków bankowych. Kolumny tabel opisują cechy każdego z banków. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

hmtoggle_plus1Kolumny listy rachunków bankowych

 

Po wybraniu na liście rachunku bankowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły danego rachunku bankowego.

 

Uprawnienia użytkowników do rachunków bankowych są widoczne na zakładce Użytkownicy w szczegółach danego rachunku bankowego.

 

Podstawowe pojęcia