Ustawienia > Repozytorium Dokumentów > Rachunki bankowe > Nowy rachunek bankowy

Drukuj

Dodawanie nowego rachunku bankowego

Przy użyciu przycisku Dodaj otwierane jest okno Dodawanie rachunku bankowego, w którym wprowadza się dane nowego rachunku bankowego, takie jak:

Numer rachunku – numer rachunku bankowego,        

Nazwa rachunku – nazwa rachunku bankowego,

Nazwa banku – nazwa banku, który został wprowadzony w tabeli z rachunkami bankowymi,

SWIFT/BIC – numer SWITF/BIC jest kodem wprowadzonym dla celów identyfikacji banków. Składa się z sześciu liter, pięciu cyfr, przy czym trzy ostatnie mogą być zerami i pozwala na szybką identyfikację banku beneficjenta,

Waluta – rozwijana lista walut zdefiniowanych w programie, wybór pozycji <dodaj walutę> otwiera okno edycji słownika Waluty,

Elektroniczny – informacja, czy rachunek może być używany do przesyłania przelewów elektronicznych,

Aktywny – informacja, czy rachunek jest aktywny,

System bankowy – informacja jaki system bankowy został przypisany do rachunku bankowego,

Folder wyciągów – informacja o katalogu, w którym zapisywane będą wyciągi bankowe u użytkownika,

Folder przelewów – informacja o katalogu, w którym zapisywane będą paczki przelewów bankowych u użytkownika.

 

W oknie Dodawanie rachunku bankowego w pierwszej kolejności trzeba wprowadzić numer rachunku bankowego. Na rozwijanej liście Systemów bankowych widoczne będą systemy zawierające w nazwie dopisek REF. W zależności od tego, czy zostanie wybrany system bankowy posiadający w nazwie ten dopisek, czy nie, pobierane operacje będą łączone ze zleceniami automatycznie lub samodzielnie przez użytkownika. Pozostałe dane takie jak: nazwa rachunku, foldery do zapisu wyciągów bankowych i przelewów podpowiadają się automatycznie. Status dodawanego rachunku ustawiony jest na Aktywny. Należy zweryfikować dane, zmienić lub uzupełnić parametry nowego rachunku bankowego a następnie zapisać dodawanie rachunku bankowego przyciskiem Zapisz.

Podgląd wybranego z listy rachunku bankowego, edycja danych szczegółowych i uprawnień użytkowników do rachunku jest możliwa w dolnych panelach Szczegóły i Użytkownicy.

 

Rachunki bankowe

Podstawowe pojęcia