Informacje podstawowe > Dane kadrowe

Drukuj

Dane kadrowe

Okno służy do podglądu i modyfikacji zestawów danych kadrowo-płacowych. Zestawy grupują elementy kadrowo-płacowe pod kątem wspólnych cech związanych z jakimś istotnym aspektem wiedzy o pracowniku i jego historii.

 

Dane takie jak imię, nazwisko, adres czy też numer konta definiowane i przechowywane są w elementach kadrowych.

Wartość elementu kadrowego obowiązuje w przedziale czasu, zadeklarowanym przez użytkownika przy pomocy dwóch dat – początkowej oraz końcowej.

dane_kadrowe

Brak daty początkowej lub końcowej oznacza że czas obowiązywania wartości danych kadrowych nie jest ograniczony.

 

Każdy element kadrowy może mieć wiele wartości o różnych okresach obowiązywania.

hmtoggle_plus1Przykład – wiele wartości danych kadrowych

 

Niektóre elementy kadrowe umożliwiają również rejestrowanie wielu wartości w tym samym okresie.

hmtoggle_plus1Przykład - wiele wartości kadrowych w tym samym czasie

 

Typy wartości danych kadrowych:

liczba rzeczywista – dla danych liczbowych.

ułamek zwykły liczba zapisana w formie ułamka zwykłego np.: 1/2 wymiaru czasu pracy.

data – data w formacie RRRR-MM-DD, pole umożliwia rozwinięcie i wybór daty z kalendarza.

napis – przechowuje dane tekstowe.

element słownika – umożliwia wybór wartości z przypisanego do elementu słownika.

lata, miesiące, dni (skr. LMD) – przechowuje liczbę lat, miesięcy i dni w formacie L M D np: 2 10 26 (2 lata, 10 miesięcy, 26 dni), za wartością tego typu znajduje się pole daty zakończenia przedziału czasu.

hmtoggle_plus1Przykład – LMD

 

Nie wszystkie dane kadrowe muszą być określane indywidualnie dla pracowników. Dane kadrowe wspólne dla wielu pracowników mogą być pobierane z ustawień Firmy lub Wzorców dołączonych do pracownika.

 

Źródło danych kadrowych oznaczone jest ikoną:

HEAD1 – określane indywidualnie dla pracownika,

ico_akcje4 – pobierane z ustawień wzorca kadrowego,

VGLOB10 – pobierane z ustawień firmy.

 

Wyświetlanie danych kadrowychWyświetlanie danych kadrowych

 

hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy

 

Zobacz także:

Dane kadrowe - wartości słownikowe

Transakcje

Dane kadrowe - Progi

Dane kadrowe - bilanse okresowe

Operacje zbiorcze