Gospodarka magazynowa > Wystawianie dokumentów magazynowych

Drukuj

Wystawianie dokumentów magazynowych

Nowy dokument magazynowy tworzy się klikając przycisk Nowy w oknie kartoteki Magazyn. Otwiera się okno Wprowadzanie nowego dokumentu, w którym można wpisać wszystkie niezbędne dane. Dokumenty magazynowe zawierają dane podstawowe (nagłówek), dane o towarach, oraz informacje dodatkowe.

 

Okno wystawianego dokumentu pozwala wprowadzać, przeglądać i modyfikować dane w zakresie zależnym od uprawnień użytkownika. Ze względu na dużą liczbę informacji potrzebnych do wystawienia dokumentu okno podzielone jest na kilka części. Składa się ono z części podstawowej oraz wymiennych stron. Strony opatrzono listkami, które widoczne są w dolnej części okna. Aby uwidocznić daną stronę, należy kliknąć odpowiedni listek.

 

Na dokumentach magazynowych (z wyjątkiem dokumentów PWM, KWM i wydruków RTF) po zaznaczeniu w oknie Ustawienia wydruku (przycisk Drukuj) opcji związanej z prezentowaniem dodatkowej kolumny zawierającej ilość w jednostkach Intrastat (masa lub j. uzupełn.), na wydruku pojawia się kolumna z ilością w wybranej jednostce. Dane z tej kolumny podlegają sumowaniu. W przypadku wyboru opcji jednostka uzupełniająca wydrukowana jest kolumna z nazwami odpowiednich jednostek; dla opcji masa jednostką miary jest kilogram.

 

Przyciski narzędziowe >>

Dołączanie notatki >>

 

Dokumenty Przesunięcie międzymagazynowe oraz Korekta wartości magazynu mają nieco inny układ niż pozostałe dokumenty magazynowe.

 

Przesunięcie międzymagazynowe

Dokumenty przesunięcia międzymagazynowego (MM+, MM-) rejestrują przepływ towarów między magazynami w ramach firmy. Podczas wystawiania dokumentu przesunięcia międzymagazynowego program automatycznie wystawia dokument skojarzony (dokument MM+ dla dokumentu MM- i MM- dla dokumentu MM+). W nagłówku zamiast danych kontrahenta podawane są dane magazynu - przyjmującego w przypadku dokumentu MM- i wydającego w przypadku MM+. Pole Dokument skojarzony podaje numer przeciwstawnego dokumentu, kliknięcie przycisku 3 obok pola otwiera okno z tym dokumentem.

 

Dane podstawowe dokumentu

strona Towary

strona Parametry

 

 

Korekta wartości magazynu

Dokument ten jest wystawiany przez program automatycznie w momencie skorygowania wartości towarów wprowadzonych do magazynu w sytuacji, gdy towary te opuściły już magazyn na skutek wydań i przesunięć międzymagazynowych. Koryguje on bieżącą wartość towarów w magazynie odpowiednio do bieżącego stanu i wartości wynikającej z wprowadzonej korekty. Danych tego dokumentu nie należy zmieniać.

 

Pozostałe dokumenty magazynowe

Dekretacje księgowe

Dane podstawowe dokumentu

strona Towary

strona Parametry

 

Zobacz także:

Jak to zrobić? - Dokumenty

Kontrola do deklaracji Intrastat

Dokumenty przychodu

Dokumenty rozchodu

Dokumenty tworzone przez operację Inwentaryzacja

Faktura wewnętrzna