Strona startowa

Drukuj

Gospodarka magazynowa

 

Dane magazynów umieszczone są w kartotece ustawień programu w pozycji Magazyny. Obejmują one kod, nazwę, dane adresowe, numery telefonów i faksu oraz numer konta analitycznego określony w programie Finanse i Księgowość dla każdego z magazynów. Zaznaczenie pola wyboru używaj przy wydrukach dokumentów umożliwia umieszczanie w dokumentach danych magazynu zamiast danych firmy. Zaznaczenie pola wyboru magazyn jako oddział firmy powoduje, że z magazynem mogą być powiązane tylko dokumenty importowane z oddziału - w centrali firmy nie można tworzyć dokumentów dla tego magazynu. Po założeniu nowej firmy istnieje jeden magazyn o kodzie MAG i nazwie Magazyn główny. Nie można go usunąć, ale można zmienić wszystkie opisujące go dane. Nie można również usunąć magazynu, dla którego istnieją w systemie zarejestrowane dokumenty. Dlatego też, jeśli konieczne jest przechowywanie w systemie dokumentów wystawionych dla zlikwidowanego magazynu, należy magazyn taki zablokować w oknie ustawień; dzięki temu nie będzie się on pojawiał na listach w oknach wystawiania dokumentów. Można ustalić magazyn w rodzajach dokumentów i wtedy dokument tworzony z rodzaju tworzy się domyślnie w zdefiniowanym w rodzaju magazynie, a jeśli to pole nie jest wypełnione – w magazynie bieżącym. W oknie Magazyny można utworzyć do 99 magazynów; raport Tworzenie dodatkowych magazynów znajdujący się w Katalogu raportów w podkatalogu System/Pomocnicze umożliwia utworzenie do 219 magazynów o kodach MAGxxx, gdzie xxx jest numerem kolejnym magazynu. Utworzonym w ten sposób magazynom należy nadać nazwy oraz uzupełnić ich dane adresowe.

 

Inwentaryzacja

Przyjmowanie towarów do magazynu

Wydawanie towarów z magazynu

Wystawianie dokumentów magazynowych

Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych

Jednolity plik kontrolny - obrót magazynowy