Ustawienia > Lista użytkowników > Ustawienia użytkownika

Drukuj

Ustawienia użytkownika

Po wybraniu przycisku Nowy lub Edycja z okna listy użytkowników pojawia się okno z danymi użytkownika, w którym można:

dodać nowego użytkownika

zmienić ustawienia użytkownika istniejącego

Dane użytkownika ma prawo wprowadzać tylko administrator, natomiast modyfikować je mogą zarówno użytkownik jak i administrator. Użytkowni posiadający prawa administratora może dodawać użytkowników, definiować oraz edytować ich prawa. Zwykły użytkownik, oglądający własne dane może je edytować. Nie może jednak edytować danych innych użytkowników.

 

Przyciski okna użytkownika:

Zmień hasło - po wybraniu tego przycisku pojawia się okno umożliwiające określanie hasła. Hasło ma prawo określać tylko użytkownik. Dla bezpieczeństwa należy najpierw wpisać stare hasło, nowe hasło należy po wpisaniu potwierdzić, wpisując je ponownie w pole Potwierdź hasło. Przy wpisywaniu hasła program rozróżnia małe i wielkie litery. Takie samo okno Zmień hasło użytkownika dostępne jest w menu Firma po wybraniu polecenia Zmień hasło… Brak hasła oznacza pełny dostęp innych osób do danych firmy.

Prawa użytkownika - dostępny dla użytkownika Admin przycisk otwiera okno Prawa użytkownika, umożliwiające określenie uprawnień użytkownika. Więcej informacji >>

Kopiowanie uprawnień - dostępny dla użytkownika Admin przycisk otwiera okno Kopiuj ustawienia użytkownika, w którym wskazuje się użytkownika oraz rodzaje praw, które mają być skopiowane. Kopiowanie ustawień jest również możliwe opcją uruchamianą z menu kontekstowego myszy komputerowej – Kopiuj prawa użytkownika.

 

Zakładka Ustawienia

Okno użytkownika zawiera następujące pola i narzędzia:

Kod - skrót identyfikujący użytkownika w programie.

Imię i nazwisko - imię i nazwisko użytkownika.

Magazyn bieżący użytkownika - wskazuje się domyślny magazyn użytkownika.

Rejestr, Forma płatności - bieżący rejestr pieniężny i związana z nim forma płatności.

Magazyn / Rejestry pieniężne - w tej części widoczne są magazyny / rejestry pieniężne, do których użytkownik ma dostęp. Okno w trybie edycji prezentuje wszystkie zdefiniowane w programie magazyny / rejestry pieniężne. Aby nadać użytkownikowi do nich prawo, należy zaznaczyć pole obok ikony magazynu / rejestru płatności i zapisać zmiany.

 

Zakładka Detal

Na tej zakładce znajdują się ustawienia związane z dodatkową funkcjonalnością sprzedaży detalicznej. Więcej informacji >>

Widoczność zakładki Detal uzależniona jest od wprowadzonej do programu licencji.

 

Zobacz także:

Kopiowanie ustawień użytkownika

Ustawienia dla użytkownika sprzedaży detalicznej