Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacja > Arkusz inwentaryzacyjny

Drukuj

Arkusz inwentaryzacyjny

W oknie arkusza inwentaryzacyjnego prezentowane są dane określone podczas jego definiowania - data utworzenia i opis, oraz dane dotyczące towarów. Dane te różnią się w zależności od typu arkusza. Jeśli podczas definiowania arkusza nie wybrano opcji pusty arkusz, program wpisuje do utworzonego arkusza dane pobrane z kartoteki towarów. W oknie tym dostępne są następujące przyciski:

Zapisz zmiany / Anuluj zmiany - Zapisuje / anuluje zmiany wprowadzone do arkusza.

Drukuj - Powoduje wydrukowanie arkusza inwentaryzacyjnego.

Wykonaj operację - Powoduje wygenerowanie dokumentów magazynowych zmieniających stany, ceny i wartości towarów w magazynie zgodnie z danymi wprowadzonymi do arkusza. Dokumenty te są umieszczane w buforze dokumentów magazynowych.

Nowa pozycja - Tworzy nową pozycję arkusza.

Usuń pozycję - Powoduje usunięcie bieżącej (podświetlonej) pozycji arkusza.

 

Pola w kolumnie Kod towaru umożliwiają rozwinięcie listy dostępnych towarów i wybór towaru.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Inwentaryzacja

Nowy arkusz inwentaryzacyjny

Operacja Inwentaryzacja