Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacja > Nowy Arkusz inwentaryzacyjny

Drukuj

Nowy Arkusz inwentaryzacyjny

W oknie Nowy arkusz inwentaryzacyjny definiuje się podstawowe dane opisujące ten arkusz. Zawiera ono pola:

typ - należy tu wybrać z listy jeden z typów arkuszy dostępnych w programie:

       Inwentaryzacja – obsługujący spis z natury,

       Inwentaryzacja wg dostaw – obsługujący spis z natury z uwzględnieniem poszczególnych dostaw,

       Protokół przeceny – obsługujących przecenę towarów w magazynie,

       Protokół wprowadzenia – obsługujący wprowadzanie towarów do nowego magazynu.

data - data utworzenia arkusza (program proponuje datę bieżącą).

magazyn - należy tu wybrać z opuszczanej listy kod magazynu, którego dotyczy tworzony arkusz; program podpowiada magazyn bieżący.

opis - dowolny tekst opisujący tworzony arkusz inwentaryzacyjny; jego długość nie może przekraczać 64 znaków.

twórz tylko dla towarów wybranych z listy - jeśli pole to jest zaznaczone, wówczas do arkusza zostaną wpisane tylko dane towarów wybranych z listy, w przeciwnym razie arkusz zawierać będzie dane wszystkich towarów zarejestrowanych w wybranym magazynie.

pusty arkusz - jeśli pole to jest zaznaczone, program wyświetli arkusz nie zawierający żadnych danych; użytkownik musi wypełnić wszystkie jego pola. Gdy pole nie jest zaznaczone, tworzony arkusz zawiera wszystkie dostępne w kartotece dane o towarach.

uwzględniaj towary o stanie zerowym - pole to jest wyświetlane tylko przy tworzeniu arkusza typu Inwentaryzacja. Jeśli jest zaznaczone, wówczas arkusz zawierać będzie dane wszystkich towarów zarejestrowanych w wybranym magazynie, w przeciwnym razie arkusz zawierać będzie tylko dane towarów o stanach niezerowych.

uwzględniaj dostawy o stanie zerowym - pole to jest wyświetlane tylko przy tworzeniu arkusza typu Inwentaryzacja według dostaw. Gdy jest zaznaczone, program uwzględnia w tworzonym arkuszu dostawy o zerowym stanie towarów; gdy pole nie jest zaznaczone, program uwzględnia tylko dostawy o stanach niezerowych.

od daty - pole to jest wyświetlane tylko przy tworzeniu arkusza typu Inwentaryzacja według dostaw. Gdy jest zaznaczone, program uwzględnia w tworzonym arkuszu dostawy wprowadzone do magazynu od określonej daty. w przeciwnym razie uwzględnia wszystkie dostawy wprowadzone do magazynu.

 

W protokole przeceny nie można zmienić jednostki miary, jest to pole nieedycyjne. Gdy w towarze jest ustawiona jednostka domyślna, to w pozycji dokumentu w polach: ilość, stara cena, nowa cena są widoczne wartości dotyczące jednostki domyślnej a nie ewidencyjnej.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Inwentaryzacja

Operacja Inwentaryzacja