Kartoteka kontrahentów > Kontrahent

Drukuj

Kontrahent

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z kontrahentem w zakresie zależnym od uprawnień użytkownika. Ze względu na dużą ilość informacji związanych z kontrahentem, okno jest podzielone na kilka stron. Strony te opatrzono listkami, które widoczne są w dolnej części okna.

 

Kod kontrahenta - unikalny symbol kontrahenta identyfikujący go na listach jest widoczny na każdej ze stron.

hmtoggle_plus1zakładka Kontrahent

hmtoggle_plus1zakładka Parametry

hmtoggle_plus1zakładka Pozostałe

 

Przyciski narzędziowe

Informacje

Zestawienia

 

Wykresy

Operacje

Notatka

Przeglądanie listy

 

Menu kontekstowe

Szczegóły kontrahenta w e-Dokumentach - otwiera w module e-Dokumenty okno szczegółowych danych tego kontrahenta.

Utwórz umowę w e-Dokumentach

Pokaż e-Przelewy

Zleć e-Przelew

Sprawdź status kontrahenta w VAT - sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów czy zarejestrowany został numer NIP kontrahenta.

Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta - sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer VIES kontrahenta.

 

Kontrahenci incydentalni

Faktury elektroniczne można wystawiać tylko kontrahentom kartotekowym - aby wystawić fakturę elektroniczną kontrahentowi, trzeba go najpierw dodać do kartoteki kontrahentów. Dla kontrahentów incydentalnych można wystawić tylko tradycyjną fakturę papierową.

 

Jeżeli w serwisie www.miedzyfirmami.pl jest kontrahent incydentalny o podanym numerze NIP i ma podpisaną zgodę na wysyłanie dokumentów, to blokowana jest wysyłka dokumentu do momentu dodania kontrahenta do kartoteki w programie Handel. Operacja ta jest zależna od ustawienia Kontrola danych w Parametrach pracy w panelu Ustawień. Program pyta, czy dodać kontrahenta z podanym NIP do kartoteki kontrahentów.

 

Kontrahent incydentalny a zgoda domniemana

Jeżeli w module e-Dokumenty jest ustawiona zgoda domniemana i wystawiany jest dokument dla kontrahenta incydentalnego, to program sprawdza czy pracuje w trybie zgody domniemanej. Jeśli tak - to proponuje dodanie kontrahenta do kartoteki kontrahentów w celu wystawienia e-faktury.

 

Zobacz także:

Dodawanie kontrahenta

Edycja danych kontrahenta