Klienci > Dokumenty i terminarz

Drukuj

Dokumenty i terminarz

Okno podglądu terminarza i dokumentów kontrahenta można otworzyć:

przyciskiem Podgląd z okna edycji kontrahenta.

podwójnym kliknięciem w kontrahenta na liście okna Klienci.

 

Podsumowanie

Zakładka prezentuje zestawienie osi czasu kontrahenta. Podwójne kliknięcie na zdarzeniu osi czasu otwiera okno z jego szczegółami.

 

Przycisk Edytuj otwiera okno edycji kontrahenta.

 

Przycisk menu udostępnia polecenia:

Edycjaotwiera okno edycji kontrahenta.

Usuń – usuwa kontrahenta.

Powiadom – otwiera okno, z którego można wysłać powiadomienie dla wybranych Pracowników lub Grup.

Ustaw przypomnienie – otwiera okno planowania przypomnienia.

Historia – otwiera okno przeglądania historii zmian danych kontrahenta.

Rozrachunki kontrahentawyświetla raport prezentujący dokumenty, które nie zostały jeszcze rozliczone z kontrahentem wraz z ich numerem, właściwymi dla niego datami, kontem rozrachunkowym, walutą, wartością oraz uwagami. Funkcjonalność realizowana jest w oparciu o serwis WebAPI. Zobacz: Import konfiguracji z WebAPI >>

 

Terminarz

Zakładka prezentuje zadania dotyczące kontrahenta.

 

Terminarz może być prezentowany w formie listy zdarzeń lub w widoku chronologicznym zgodnie z planowaną datą realizacji.

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_49

Otwiera okno dodawania nowego zadania.


btn_bro_50

Otwiera okno edycji zadania.


btn_bro_51

Usuwa wybrane zadania.


btn_bro_52

Wczytuje ponownie listę zadań.

 

Dokumenty

Zakładka prezentuje listę dokumentów kontrahenta.

 

Pasek narzędziowy

img_bro_18

Przycisk rozwija menu z wyborem typu dodawanego dokumentu.

Wprowadzanie dokumentów >>


btn_bro_50

Otwiera okno edycji dokumentu.


btn_bro_51

Usuwa wybrane dokumenty.


btn_bro_52

Wczytuje ponownie listę dokumentów.