Raporty > Okno Środki trwałe > Dane dla deklaracji VAT-7 - graficzny

Drukuj

Dane dla deklaracji VAT-7 - graficzny

Tworzy zestawienie kwot potrzebnych do wypełnienia deklaracji podatku VAT w wybranym okresie. Możliwe jest również, po wybraniu odpowiedniej opcji, zaprezentowanie rocznych kwot korekt VAT, dla wybranego okresu rozliczeniowego.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Zmiany VAT w okresie:

W polach od i do należy wprowadzić daty graniczne okresu, dla którego będzie wykonane zestawienie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Roczne korekty VAT dla okresu:

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać okres, którego dotyczy zastosowany poziom korekty lub pozycję bez korekt.

 

Grupowanie środków

W tej ramce należy określić sposób grupowania środków w raporcie.

Grupowanie według

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak grupowania

KŚT bilansowa

KŚT podatkowa

szablonów księgowania

kont środków

kont umorzeń bilansowych

kont umorzeń podatkowych

grup środków

miejsc użytkowania

osób odpowiedzialnych

cech środków

rodzajów środków

znaczników

 

Grupa

To opuszczane pole listy uaktywnia się, gdy zostanie powyżej wybrane grupowanie według cech środków. Można tu wybrać nazwę zestawu cech.

 

Zestawienie syntetyczne

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że wyniki będą zawierać tylko podsumowania dla grup środków określonych według zasad w polu powyżej. Jeżeli wybrany zostanie wariant bez grupowania, to raport nie będzie zawierał żadnych wyników.

 

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.