Raporty > Okno Środki trwałe > Zestawienie roczne środków trwałych - graficzny

Drukuj

Zestawienie roczne środków trwałych - graficzny

Tworzy dla środka trwałego lub grupy środków zestawienie, zawierające podstawowe informacje o środkach trwałych i przebiegu procesu ich amortyzacji w wybranym roku.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Stan na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której będą wykonane obliczenia. Podpowiadana jest bieżąca data operacji w programie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

Rodzaj zestawienia:

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać jakie wartości będzie zawierać raport:

Wartość na początek roku

Odpisy amortyzacyjne w roku

Umorzenia w roku

Zwiększenie/Zmniejszenie wartości w roku

 

Wartości

Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być wykonane obliczenia. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Grupowanie środków

W tej ramce należy określić sposób grupowania środków w raporcie.

 

Grupowanie według

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak grupowania

KŚT

szablonów księgowania

kont środków

kont umorzeń

grup środków

miejsc użytkowania

osób odpowiedzialnych

cech środków

rodzajów środków

znaczników

 

Grupa

To opuszczane pole listy uaktywnia się, gdy zostanie powyżej wybrane grupowanie według cech środków. Można tu wybrać nazwę zestawu cech.

 

Zestawienie syntetyczne

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że wyniki będą zawierać tylko podsumowania dla grup środków określonych według zasad w polu powyżej. Jeżeli wybrany zostanie wariant bez grupowania, to raport nie będzie zawierał żadnych wyników.

 

 

Środki

W tej ramce można sterować wyświetleniem środków trwałych:

Pokaż środki:

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać dodatkowe ograniczenie wyświetlanych środków spośród następujących możliwości:

wszystkie wybrane

zakupione do końca roku

przyjęte do użytkowania do końca roku

 

Uwzględnij środki sprzedane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki sprzedane przed datą podaną w polu Stan na dzień.

 

Uwzględnij środki zlikwidowane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki zlikwidowane przed datą podaną w polu Stan na dzień.

 

 

Kwoty umorzeń

Z tej grupy opcji należy wybrać jakie kwoty umorzeń mają być wyświetlone. Dostępne są opcje:

z uwzględnieniem amortyzacji planowanej

bez uwzględnienia amortyzacji planowanej

 

Pokaż wartości środków według

Z tej grupy opcji należy wybrać jakie wartości środki mają być wyświetlone. Dostępne są opcje:

Daty zakupu środka

Daty przyjęcia do użytkowania

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.