Raporty > Okno Środki trwałe > Zestawienie środków trwałych - tekstowy

Drukuj

Zestawienie środków trwałych - tekstowy

Tworzy dla środka trwałego lub grupy środków zestawienie, zawierające podstawowe informacje o środkach trwałych i przebiegu procesu ich amortyzacji.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Stan na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której będą wykonane obliczenia. Podpowiadana jest bieżąca data operacji w programie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

Z grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być wykonane obliczenia. Dostępne są opcje:

Wartości Bilansowe

Wartości Podatkowe

 

Rodzaj zestawienia:

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać jakie wartości będzie zawierać raport:

Wartość bieżąca na dzień

Wartość na początek roku

Odpisy w bieżącym roku

Zwiększenie/Zmniejszenie

 

Z grupy opcji należy wybrać jakie kwoty umorzeń mają być wyświetlone. Dostępne są opcje:

Amortyzacja Wykonana z uwzgl. Planowanej

Amortyzacja Wykonana bez uwzgl. Planowanej

 

Grupowanie środków:

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak

według KŚT

według grupy

 

Pokaż środki:

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać dodatkowe ograniczenie wyświetlanych środków spośród następujących możliwości:

wszystkie wybrane

zakupione do końca roku

przyjęte do użytkowania do końca roku

 

Uwzględnij środki sprzedane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki sprzedane przed datą podaną w polu Stan na dzień.

 

Uwzględnij środki zlikwidowane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki zlikwidowane przed datą podaną w polu Stan na dzień.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Sporządź

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu., gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.