Raporty > Okno Centra kosztów > Lista centrów - graficzny

Drukuj

Lista centrów - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie centrów kosztów wraz z numerami kont umorzeń i zaliczonymi do centrów kwotami kosztów wytworzonych przez środki trwałe we wskazanym okresie czasu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Centra kosztów okna Centrum kosztów.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Od dnia

W tym polu należy wpisać pierwszy dzień okresu, dla którego wykonywany jest raport. Podpowiadany jest pierwszy dzień miesiąca zawierającego bieżącą datę operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Do dnia

W tym polu należy wpisać ostatni dzień okresu, dla którego wykonywany jest raport. Podpowiadany jest ostatni dzień miesiąca zawierającego bieżącą datę operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.