Pojęcia podstawowe > Odliczenie i korekta VAT

Drukuj

Odliczenie i korekta VAT

W module Środki Trwałe możliwe jest naliczanie odliczeń podatku od towarów i usług zgodnie z zasadami wprowadzonymi od 1 maja 2004 roku z uwzględnieniem zmian w tym zakresie wprowadzanych od 2011 roku. W tym celu przed rozpoczęciem wprowadzania środków do ewidencji należy dla kolejnych okresów rozliczeniowych określić udział procentowy obrotu, w związku z którym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego i uzupełniać na bieżąco kolejne lata. Natomiast podczas wprowadzania do ewidencji informacji o środku trwałym, opisywane są parametry decydujące o sposobie odliczania podatku i korekty podatku naliczonego. Należy je określić przed zatwierdzeniem środka trwałego.

 

Można także zmienić parametry VAT dla już zatwierdzonego środka. W tym celu należy zaznaczyć środek na liście w oknie Środki trwałe, wybierając klawisze skrótów Alt+V. Spowoduje to otwarcie okna dialogu Zmiana parametrów VAT, w którym należy dokonać zmiany.

 

Jeżeli do ewidencji będą wprowadzane środki amortyzowane wcześniej poza systemem i objęte nowymi zasadami odliczeniami VAT po 1 maja 2004 roku, to należy zdefiniować wszystkie lata, w których były amortyzowane i wprowadzić do opisu historię ich amortyzacji wraz z korektami. Ma to na celu umożliwienie prawidłowego opisania historii odliczeń VAT.