Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Vat

Drukuj

Panel VAT

W panelu VAT możliwe jest wprowadzenie danych związanych z rozliczeniem VAT środka trwałego.

 

Jeżeli środek trwały był amortyzowany wcześniej poza systemem, to w tym panelu należy wprowadzić wartości kwot, na dzień rozpoczęcia obliczeń w systemie.

 

Dwukrotne kliknięcie w polu zawierającym datę otwiera kalendarz, natomiast w polu zawierającym wartość liczbową otwiera kalkulator.

 

Data zakupu środka

W tym polu należy wpisać datę zakupu lub wytworzenia środka trwałego w formacie RRRR-MM-DD, wynikającą z odpowiedniego dokumentu. Określa ona moment zakupu środka trwałego i jest wykorzystywana w procesie aktualizacji wartości środka trwałego do przypisania mu odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji.

 

Kwota netto

W tym polu należy wpisać wartość netto środka trwałego, wynikającą z dokumentu zakupu.

 

Stawka VAT

W tym polu należy wpisać stawkę VAT dotyczącą środka trwałego.

 

Kwota VAT

W tym polu pojawia się kwota VAT wynikająca z dwóch poprzednich pól. Można ją zmienić, jeżeli z dokumentacji wynika inna wartość.

 

środek objęty ograniczeniem odliczenia VAT

Zaznaczenie tego pola wyboru informuje, że zastosowane jest ograniczenie ze znajdującej się poniżej rozwijanej listy. W zależności od wyboru typu ograniczenia zmienia się zawartość pól z kwotami odliczeń VAT. Dostępne są następujące ograniczenia:

50% bez limitu kwotowego

60% nie więcej niż 6000

Ograniczenie indywidualne

50% nie więcej niż 5000

VAT nie do odliczenia

 

środek objęty proporcją odliczenia VAT w oparciu o strukturę przychodów

Zaznaczenie tego pola wyboru informuje, że w znajdującym się poniżej polu Korekty dokonuje się przez XX kolejnych lat od odliczenia, została ustalona ilość lat przeprowadzania korekty.

 

VAT odliczony po ograniczeniach

W tym polu widoczna jest naliczona kwota VAT dotycząca środka trwałego, podlegająca odliczeniu z uwzględnieniem ograniczeń. Pole to jest dostępne do edycji tylko w sytuacji, gdy wybrany rodzaj ograniczeń to Ograniczenie indywidualne. Należy w nim wtedy wpisać właściwą kwotę VAT podlegającą odliczeniu.

 

VAT odlicz. po ogranicz. i korektach: oraz VAT nieodl. po ogr. i korektach

W tych polach prezentowane są wartości wyliczone na podstawie zawartości innych pól panelu.

W dolnej części panelu znajduje się tabela LISTA ZMIAN I KOREKT VAT DLA ŚRODKA, w której widoczna jest lista przeprowadzonych operacji korekty odliczenia VAT i zmian wartości VAT środka trwałego w kolejnych latach.

 

Jeżeli środek został sprzedany lub zlikwidowany, to zamiast kwot widoczne są znaczniki informujące o statusie środka. Kwoty korekt i zmian wartości VAT dla środków należy obliczyć na podstawie dostępnych danych o historii ich użytkowania.