Środki trwałe > Szybkie wprowadzanie środków > Dialog Wybierz widoczne pola

Drukuj

Dialog Wybierz widoczne pola

W tym dialogu można (przez zaznaczenie pola wyboru) sterować wyświetlenie dodatkowych pól w oknie Wprowadzanie.

 

Data zakupu środka

W tym polu należy wpisać datę zakupu lub wytworzenia środka trwałego, wynikającą z odpowiedniego dokumentu. Określa ona moment zakupu środka trwałego i jest wykorzystywana w procesie aktualizacji wartości środka trwałego do przypisania mu odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji.

 

Numer ewidencyjny

W tym polu należy wpisać nadany środkowi numer identyfikujący go w firmie. Jeżeli numer nie zostanie wpisany, wtedy system może automatycznie wygenerować numer ewidencyjny zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.

 

Rodzaj i numery fabryczne

Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie w oknie Wprowadzanie pól Rodzaj oraz związanej z nim rozwijanej listy identyfikatorów. W tych polach można wybrać rodzaj oraz wpisać wartości dla związanych z nim identyfikatorów np. numery fabryczne.

 

Miejsce użytkowania

W tym polu należy wybrać z opuszczanego pola listy jedno ze zdefiniowanych wcześniej dla firmy miejsc użytkowania. Można również pozostawić w tym polu informację o braku miejsca użytkowania.

 

Miejsca użytkowania są dostępne w układzie struktury drzewiastej.

 

Znaczniki środka

Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie w oknie Wprowadzanie trzech pól wyboru Wartość niematerialna i prawna, Wyposażenie i Oddzielna am. podatkowa. Zaznaczenie każdego z tych pól spowoduje zaliczenie środka do odpowiedniego rodzaju zgodnie z opisem szczegółowym w oknie opisu środka trwałego.

 

Numer w klasyfikacji środków

W tym polu należy wpisać, numer z Klasyfikacji Środków Trwałych (czyli symbol grupy, podgrupy i rodzaju środka trwałego). Można także wybrać przycisk b_dropg i w otwartym oknie Klasyfikacja Środków Trwałych wskazać odpowiedni numer z listy, a następnie przyciskiem Użyj automatycznie przypisać go do środka. System wykorzystuje zawartość tego pola do automatycznego wyboru danych w celu przeprowadzania operacji, np. przy tworzeniu wydruków, aktualizacji, itp. Bez przypisania środkowi trwałemu właściwego numeru KŚT, nie będzie możliwe poprawne wykonywanie operacji dla danego środka, jeżeli jako kryterium wyboru do wykonania operacji będzie podany numer w KŚT.

 

Nie podlega umorz.

Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie w oknie Wprowadzanie pola Kwota nie amortyzowana oraz pola wyboru ...nie zmniejsza um. rocznego. W polu Kwota nie amortyzowana wprowadza się kwotę części wartości środka trwałego, która nie będzie umarzana. Podczas obliczeń o tę kwotę pomniejszana jest wartość początkową środka i amortyzowana jest jedynie pozostała kwota. Zaznaczenie pola wyboru powoduje, że kwoty umorzeń rocznych są wyliczane w oparciu o wartość środka. W przeciwnym wypadku podstawę wyliczenia stanowi wartość środka pomniejszona o kwotę w polu Kwota nie amortyzowana.

 

Współczynnik modyfikujący

W tym polu podpowiadana jest - w zależności od przyjętej metody amortyzacyjnej - wartość równą 1,00 albo 2,00. Można te wartości dowolnie zmieniać w zakresie określonym przepisami.

 

OK

Ten przycisk powoduje dodanie zaznaczonych pól do listy widocznych w oknie Wprowadzanie.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez zmian.