Lista raportów > Ulga na złe długi VAT

Drukuj

Ulga na złe długi VAT

Okno Deklaracje (Ctrl+8) > Ulga na złe długi > VAT prezentuje należności i zobowiązania ulegające przeterminowaniu w wybranym okresie rozliczeniowym (tzn. płatności których termin przeterminowania wypada w grudniu 2020, będą prezentowane tylko w widoku okresu Grudzień 2020). Jeśli do skorygowanych przeterminowanych płatności istnieją rozliczenia to będą one widoczne na liście do skorygowania na plus.

 

Ewidencja ulgi na złe długi (VAT) >>

 

Do wykazania na liście i obsługi przeterminowanej płatności jest wymagany jest w dokumencie rozrachunek dla konta kontrahenta.

 

Elementy okna

img_fk_edp_16

 

Przyciski

Generuj – tworzy dokumenty korekty dla wybranych na liście należności/zobowiązań.

Podgląd – otwiera okno wybranego na liście dokumentu.

Eksport do Excela – wysyła zawartość listy do arkusza programu MS Excel.

Odśwież – aktualizuje wyświetlaną listę.

 

Parametry wyświetlania

Okres – umożliwia wybór okresu rozliczeniowego, dla którego wyświetlany jest stan przeterminowanych należności i zobowiązań.

Należności – przełącza wyświetlanie należności na liście.

Zobowiązania – przełącza wyświetlanie zobowiązań na liście.

Tylko podlegające korekcie – przełącza między wyświetlaniem wszystkich dokumentów a wyświetlaniem tylko dokumentów wymagających korekty.

Liczba dni przeterminowanych – określa czas, od którego płatności uważane są za przeterminowane w kontekście ulgi na złe długi.

 

Zobacz także:

Parametry deklaracji

VAT-ZD Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania

Ewidencja ulgi na złe długi (CIT)