Lista raportów > KR - Wydruk dziennika

Drukuj

KR – Wydruk dziennika

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Księgi > KR - Wydruk dziennika.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk dziennika księgowań za dany okres.

 

Dokumenty zaksięgowane w miesiącu lipcu do okresu sprawozdawczego – czerwca, będą miały na wydruku datę księgowania w formie rok-06-30.Ta zasada nie odnosi się jednak do ostatniego okresu sprawozdawczego, w ostatnim okresie sprawozdawczym daty księgowania będą zawsze faktyczne.

 

Opcje

W opuszczanym polu listy wybierasz Okres, z którego danych chcesz drukować zestawienie. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.

 

Z rozwijanej listy Rodzaj dziennika możesz wybrać rodzaj wydruku: graficzny lub tekstowy.

 

Księgowania na konta pozabilansowe – wybierając pole wyboru, możesz zestawić na wydruku tylko księgowania na konta pozabilansowe. Natomiast czyszcząc to pole wyboru, zestawisz księgowania na wszystkie konta oprócz kont pozabilansowych.