Rozrachunki > Kompensata walutowa

Drukuj

Kompensata walutowa

Kompensata walutowa to mechanizm, który wspomaga wzajemne rozliczenia w sytuacji, gdy występują dwukierunkowe rozrachunki z konkretnym kontrahentem w jednej wybranej walucie obcej.

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia kompensaty walutowej należy ustalić, jakie kursy walut ma stosować program przy wprowadzaniu dokumentów kompensaty walutowej. Okno Kursy walut do kompensaty (umożliwiające wybór kursów) dostępne jest po wybraniu Ustawienia > Parametry stałe > Kursy walut do kompensaty.

 

Aby otworzyć okno kompensaty walutowej:

Wybierz przycisk Rozrachunki umieszczony na pasku nawigacji.

Wybierz listek zakładki Kontrahenci – Razem.

W kryteriach wyszukiwania ogranicz wybór do nierozliczonych przeterminowanych lub tylko do nierozliczonych (zależnie od przyjętej między stronami umowy).

W otwartej liście rozrachunków zaznacz pole wyboru Waluty, a następnie wybierz przycisk Operacje i polecenie Kompensata walutowa.

W otwartym oknie z proponowanymi kandydatami do kompensaty wskaż konkretnego kontrahenta z przypisaną do niego walutą i naciśnij przycisk Wybierz.

 

Zostanie otwarte okno prezentujące propozycję kompensaty w formie drzewa. Drzewo będzie przedstawiało kompensatę należności zobowiązaniami lub kompensatę zobowiązań należnościami, w zależności od zaznaczenia pól Pokaż od należności / Pokaż od zobowiązań. Okno podzielone jest na dwie części. W górnej części przedstawiony jest proponowany wariant kompensaty, niżej natomiast widoczne są dokumenty (o ile istnieją), którymi możesz zastąpić proponowany wariant rozliczenia.

Możesz ograniczyć kwotę kompensaty do określonej kwoty za pomocą przycisku Ustawienia.

Po wybraniu przycisku Wystaw zostanie wystawiony do bufora dokument kompensaty (typ dokumentu możesz wybrać wcześniej w ustawieniach Księgowania), który prezentuje wygenerowane w kompensacie rozliczenie oraz dokument różnic kursowych zgodnie z przyjętym kursem (transakcji, rozliczenia, z dnia kompensaty lub umownym) wybranym w oknie Kursy walut do kompensaty. W przypadku wybrania w oknie ustawień kursu z dnia kompensaty lub umownego zostanie uaktywniony przycisk Kursy, otwierający tabelę kursów umożliwiającą wprowadzenie i wybranie konkretnego kursu.

Po wprowadzeniu dokumentu kompensaty walutowej do bufora zostanie również automatycznie wygenerowany dokument różnic kursowych.

Po zapisaniu dokumentu do bufora możesz wydrukować raport Wezwanie do kompensaty walutowej w wersji polskiej lub angielskiej (przycisk Drukowanie po zaznaczeniu dokumentu na liście wyświetlanych dokumentów). Po wydrukowaniu raport jest gotowy do wysłania konkretnemu kontrahentowi.

 

Zaksięgowanie dokumentu kompensaty wymaga uprzedniego zaksięgowania dokumentów transakcji, które uczestniczyły w kompensacie.

 

hmtoggle_plus1        Elementy okna