Ustawienia > Parametry stałe > Księgowania

Drukuj

Księgowania

Okno umożliwiające podanie parametrów księgowań pojawi się po wybraniu Ustawienia > Parametry stałe > Księgowania.

 

Możesz tu włączyć lub wyłączyć automatyczne księgowanie równoległe dla kont zespołu „4". Należy też określić, gdzie i jakim dokumentem mają być wprowadzane różnice dla transakcji walutowych.

 

Automatyczne księgowania równoległe występują tylko w przypadku prowadzenia rachunku kosztów z kontami zespołu "4", "5" oraz kontem 490. Dla wszystkich typów dokumentów istnieją dwa sposoby prowadzenia automatycznych księgowań równoległych:

Bezpośrednio po każdym zapisie generującym księgowanie równoległe. Wprowadzanie dekretu na konto zespołu "4" powoduje automatyczne wygenerowanie dodatkowego zapisu zawierającego konto 490 i jako przeciwstawne konto z zespołu "5" (lub ewentualnie zespołu "7"). Jest to zapis automatyczny zbiorczy, co oznacza, że każdy następny zapis na konto "4" powoduje dosumowanie jego kwoty do zapisu księgowania automatycznego. Istnieje więc tylko jeden zapis automatyczny zbiorczy na kwotę wynikającą z sumy kwot księgowanych na konta zespołu "4".

Zbiorczo po wszystkich zapisach. W tym wariancie zapis równoległy automatyczny powstaje bezpośrednio za zapisem na konto zespołu "4" z kwotą wynikającą tylko z tego zapisu. Jeżeli zapis generujący księgowanie równoległe jest rozbity po jednej stronie na wiele zapisów cząstkowych, wówczas księgowanie równoległe powstaje za całym rozbiciem z kwotą równą sumie wszystkich dekretów cząstkowych na konta "4".

 

Akademia Symfonii

Kurs - Konfiguracja parametrów modułu - Symfonia Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Dodatkowe ustawienia - Symfonia Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Wyjątkiem jest tu dokument typu RZL, dla którego dla każdego zapisu głównego generowany jest zapis równoległy.  

 

W jednym dokumencie mogą być równocześnie prowadzone obydwa rodzaje księgowań równoległych.

 

Podczas wypełniania dokumentu można zmienić sposób prowadzenia automatycznego księgowania równoległego poprzez użycie przycisku z symbolem kłódki (z wyjątkiem RZL) – kwota księgowania równoległego przechodzi wtedy z zapisu równoległego bezpośrednio po zapisie do zapisu równoległego zbiorczego (lub odwrotnie). Kliknięcie tego przycisku z klawiszem Shift zmienia przypisanie wszystkim dekretom.

Rozliczenie Zaliczki (RZL) jest wyjątkiem dla którego nie można uzyskać księgowania w jeden dekret zbiorczy. Nie można też ustawiać dekretów równoległych bezpośrednio po każdym zapisie generującym takie księgowanie.

 

Sprawdzaj saldo pierwszego raportu kasowego z Bilansem Otwarcia (Obrotami Rozpoczęcia)

Jeżeli pole jest zaznaczone, a saldo konta kasy w zaksięgowanym BO zostanie zmienione, wówczas użytkownik zostanie poinformowany, iż saldo z BO nie jest zgodne z saldem pierwszego Raportu Kasowego.

Raport kasowy >>

 

Typ dokumentu różnic kursowych dla transakcji walutowych

Należy określić typ dokumentu, który ma być użyty do przeksięgowania różnic kursowych. Na rozwijanej liście podawane są wszystkie typy dokumentów obsługiwane jak dokument prosty. Wygodne może być zdefiniowanie oddzielnego typu dokumentu (np. Kurs – różnice kursowe), który będzie obsługiwany jak dokument prosty. Ułatwi to kontrolowanie wygenerowanych automatycznie dokumentów z różnicami kursowymi).

 

Typ dokumentu dla kompensaty

Możesz tutaj wybrać dokument, który będzie wystawiany do bufora podczas tworzenia kompensaty. Wygodne może być zdefiniowanie oddzielnego typu dokumentu (np. Dokument kompensaty), który będzie obsługiwany jak dokument prosty, co ułatwi wyszukiwanie takich dokumentów.