Strona startowa

Drukuj

Dziennik księgowań (okno dialogowe)

Dialog Dziennik księgowań umożliwia zdefiniowanie fragmentu dziennika księgowań jaki chcesz wykorzystywać.

 

Elementy okna

Miesiąc

Możesz wskazać jeden z okresów dostępnych w roku obrachunkowym.

 

Numer dziennika

Lista pozycji dziennika księgowań może być długa. Dla przyspieszenia sporządzania wydruku możliwe jest tworzenie wydruków częściowych. Jest to bardzo istotne dla wielostronicowego wydruku w przypadku, gdy Twój komputer posiada tylko 4MB pamięci RAM. Z Numerem dziennika powiązane są pola edycyjne Od i Do. Możesz tu wpisać zakres numerów pozycji dziennika, które chcesz przejrzeć lub roboczo wydrukować. Numerowanie zawsze zaczyna się od jeden (1) i jest prowadzone w obrębie tylko jednego, wskazanego wcześniej miesiąca.

 

Księgowania na konta pozabilansowe

Zaznacz pole wyboru, jeśli chcesz uwzględniać lub pomijać pozycje dziennika związane z kontami pozabilansowymi.

 

Przyciski poleceń

OK – powoduje wykonanie zestawienia wybranego fragmentu dziennika księgowań.

Anuluj – odwołuje zestawianie dziennika księgowań.

 

W programie istnieje możliwość wydruku dziennika księgowań w dwóch wariantach:

W wydruku Dziennika Księgowań uruchamianym z lokalizacji:

1.Raporty/ Dokumenty/ Wydruk dziennika – graficzny – w polu Data księgow. – prezentowane są faktyczne daty księgowania dokumentów.

2.Raporty/ Księgi/ Wydruk dziennika – w przypadku księgowań dokumentów po upływie miesiąca – okresu sprawozdawczego – do którego zostały zaksięgowane, prezentowane w polu Data księgow. daty księgowań będą wykazywane, jako ostatni dzień miesiąca danego (wybranego) okresu sprawozdawczego. Zasada powyższa nie dotyczy ostatniego okresu sprawozdawczego, daty księgowań w ostatnim okresie sprawozdawczym są zawsze faktyczne.

 

Zobacz także:

Zakładka Dokumenty

Zakładka Księgi