Lista raportów > Automatyczne przeksięgowania VAT

Drukuj

Automatyczne przeksięgowania VAT

Raport dostępny jest a ramach oddzielnej licencji. Klientów zainteresowanych tą funkcjonalnością prosimy o kontakt.

 

Raport wspiera użytkownika przy rozliczaniu z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego poprzez przeksięgowanie VAT-u na Rozrachunek z US, ponadto umożliwia przeksięgowanie VAT-u na dowolne konto oraz zmianę okresu rejestru VAT. Raport umożliwia także określenie na jakim obecnie koncie znajduje się przeksięgowana wartość VAT-u.

 

Ustawienia związane z przeksięgowaniami VAT

Konfiguracja kont VAT

Automatyczne uzgodnienie rejestru VAT z kwotą na dokumencie odbywa się w oparciu o kona skonfigurowane na zakładce Konta rejestracji VAT w oknie Ustawienia (Ctrl+6) > Parametry stałe > Rejestry i konta VAT.

 

Wartości w rejestrach VAT będą automatycznie uzgadniane z kontami określonymi w Kontach rejestracji VAT.

 

Konfiguracja kont przeksięgowań

Po uruchomieniu raportu i wybraniu okresu, w oknie prezentującym listę zapisów kliknij przycisk Konta przeksięgowań, aby otworzyć okno ustawień kont służących do generowania dokumentów księgowań do US oraz przeksięgowań.

 

img_przek_VAT_01

 

Konta można wpisać z klawiatury lub kliknąć przycisk img_przek_VAT_02, aby otworzyć okno wyboru konta z planu kont.

 

Jeżeli generowane ma być równoległe księgowanie konieczne jest ustawienie automatycznego księgowania równoległego dla kont zespołu 4 oraz konta dla rozliczenia kosztów zespołu 4.

Ustawienia automatycznego księgowania równoległego >>

Oraz wskazanie w ustawieniu konta specjalne, konta dla Rozliczenia kosztów zespołu 4.

 

Uruchomienie raportu

Raport uruchamiany jest z menu Rejestry (Ctrl+3) > Specjalne > Automatyczne przeksięgowania VAT.

 

Po uruchomieniu otwierane jest okno dialogowe, w którym należy:

wybrać czy zestawienie przygotowywane będzie według okresu rejestru czy według okresu dokumentu,

wybrać i wskazać okres (miesięczny/kwartalny) dla zestawienia.

 

Uzgodnienia

Pozycje w rejestrach VAT podlegają automatycznym uzgodnieniom z kontem księgowym na podstawie kont rejestracji VAT.

Dla dokumentów nieuzgodnionych przycisk Uzgodnienia w oknie raportu otwiera okno umożliwiające ręczne wprowadzenie uzgodnień.

 

Dostępny w lewej części okna filtr Nieuzgodnione dok. spowoduje wyświetlenie tylko zapisów nieuzgodnionych.

 

Kolorem czerwonym na liście oznaczone są zapisy bez uzgodnień na zdefiniowanych kontach rejestracji VAT.

 

img_przek_VAT_03

 

Domyślnie w Uzgodnieniach wykazywane są Konta rejestracji VAT użyte na dokumencie. Poprzez odznaczenie opcji Wyświetlaj tylko konta rejestracji VAT wykazywane są pozostałe konta na dokumencie. Dla rejestrów należnych wykazywane są konta z zapisami po stronie MA, dla rejestrów naliczonych wykazywane są konta z zapisami po stronie WN.

 

Dla zapisów po przeksięgowaniach nowe konta prezentowane są w kolumnie Obecne konto VAT.

 

Kolumna Błąd informuje, że wykryty został problem w ciągłości zarejestrowanych przeksięgowań, przy czym program prawidłowo zaktualizuje zmiany jeśli ostatnie polecenie księgowania zostanie usunięte.

 

Księgowanie US

Polecenie służy do wykonania przeksięgowań VAT na konto rozrachunków z Urzędem Skarbowym za okres(miesięczny lub kwartalny), dla którego przygotowane zostało zestawienie.

 

Przeksięgowanie wykonywane jest dla dokumentów uzgodnionych nieposiadających statusu zakończone. Jeżeli na liście znajdują się pozycje nieuzgodnione, przed wykonaniem księgowania program wyświetli informację o ilości nieuzgodnionych dokumentów, które należy uzgodnić przed wykonaniem księgowania do US.

 

img_przek_VAT_04

 

Księgowanie US wykonywane jest za pomocą dokumentu prostego, w oknie Księgowania US - parametrów należy wskazać:

Typ dokumentu prostego, na którym nastąpić ma księgowanie,

Numer dokumentu (jeżeli pole nie zostanie uzupełnione numer zostanie nadany na podstawie kolejnego numeru ewidencyjnego),

Daty dokumentu i operacji,

Termin płatności (domyślnie ustawiane jako 25 dzień następnego miesiąca po okresie, za który generowane jest zestawienie z uwzględnieniem weekendów oraz świąt Bożego Narodzenia),

Treść dokumentu.

Automatycznie przeksięguj na konto VAT bieżącego okresu – przeksięgowanie VAT-u z obecnych kont VAT na konto ustawione w kontach przeksięgowań jako konto VAT-u bieżącego okresu

Traktuj zaokrąglenia per saldo – wykazanie na dokumencie zaokrągleń per saldo (gdy zaznaczone wykazane zostanie tylko saldo, gdy odznaczone przychody i koszty wykazane zostaną oddzielnie).

 

Kliknięcie przycisku Wykonaj przenosi do okna podglądu dokumentu.

 

Program podczas księgowania do US zaokrągla wartości VAT naliczonego i należnego do pełnych złotych - w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Zaokrąglenia wykonywane są per pozycja deklaracji VAT-7.

 

Zaokrąglenia wyksięgowane są na konta wskazane w Kontach przeksięgowań w pozycjach Zaokrąglenia WN oraz Zaokrąglenia MA.

 

Dokumenty przeksięgowane na konto Rozrachunków z US otrzymają status Zakończone.

 

Przeksięgowania

Operacja umożliwia wykonanie przeksięgowań na dowolne konto księgowe oraz zmianę okresu VAT w rejestrze.

 

img_przek_VAT_05

 

Zmiana okresu VAT

Zmiana okresu wykonywana jest dla zaznaczonych na liście pozycji poprzez oznaczenie opcji Zmiana okresu rejestru VAT. Zmienić okres rejestru VAT można na „bez okresu” lub na konkretny okres np. styczeń 2019.

 

Narzędzie nie umożliwia zmiany okresu dla okresów zapłata.

 

Przeksięgowanie VAT

Przeksięgowanie VAT na dowolne konto wykonywane jest dla zaznaczonych na liście pozycji poprzez oznaczenie opcji Przeksięgowanie VAT.

Kwota VAT-u przeksięgowywana jest za pomocą dokumentu prostego. Jeżeli pole Nr dokumentu nie zostanie uzupełnione numer zostanie nadany na podstawie kolejnego numeru ewidencyjnego.

 

Konto na które ma być przeksięgowany VAT można wpisać ręcznie lub wybrać z listy rozwijalnej na której znajdują się konta:

VAT należny przyszłych okresów,

VAT naliczony przyszłych okresów,

VAT należny bieżący,

VAT naliczony bieżący,

VAT w koszty.

 

Powyższe konta są konfigurowane w oknie Konta przeksięgowań.

Po naciśnięciu OK wyświetlony zostanie podgląd dokumentu.

Na oknie podglądu można oznaczyć aby dokument został wyświetlony po jego wystawieniu.

Po wykonaniu przeksięgowania na liście dokumentów zostanie uzupełniona kolumna Obecne konto VAT, w kolumnie tej wykazywane jest ostatnie konto na które przeksięgowano VAT.

 

Poniższe pozycje zostaną pominięte przy wykonywaniu przeksięgowania na dowolne konto:

pozycje oznaczone jako zakończone,

pozycje z zerową wartością VAT,

pozycje nieuzgodnione.

 

Dla powyższych dokumentów możliwa jest jedynie zmiana okresu VAT.

Dokumenty przeksięgowane na konto inne niż zespołu 2 otrzymują status Zakończone.

 

Eksport

Zapisuje widoczną listę do pliku MS Excel.