Praca z danymi firmy > Wyciągi bankowe

Drukuj

Wyciągi bankowe

Wyciąg bankowy jest elektronicznym dokumentem bankowym, na którym umieszczone są informacje dotyczące obrotów na danym koncie oraz informacje o pobranych opłatach, prowizjach i odsetkach bankowych w formie operacji bankowych. Zawiera również saldo początkowe i końcowe. Wyciąg bankowy stanowi dowód księgowy po spełnieniu wymogów art. 21 „Ustawy o rachunkowości z 2009 roku z późniejszymi zmianami”. Wyciąg bankowy powinien zawierać numer wyciągu, dane identyfikacyjne banku, numer rachunku, dane właściciela rachunku, tytuł i kwotę oraz okres, którego wyciąg bankowy dotyczy.

 

Pasek narzędziowy za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z wyciągami bankowymi zawiera następujące polecenia:

Pobierz wyciąg – umożliwia pobranie ze wskazanej lokalizacji wyciągu bankowego lub grupy wyciągów bankowych. Proces pobierania wyciągów bankowych został opisany w: Jak pobrać wyciąg lub operacje bankowe. Prawidłowo pobrane dokumenty pojawią się na liście wyciągów bankowych.

Usuń – usuwa zaznaczony na liście wyciąg bankowy lub grupę zaznaczonych wyciągów bankowych. Zasady usuwania wyciągów bankowych zostały opisane w: Jak usunąć wyciąg lub operacje bankowe.

Eksportuj – umożliwia zapisanie wyciągu bankowego w postaci pliku .xml  w wybranej lokalizacji.

 

Dodatkowo w oknie Wyciągi bankowe z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy można wybrać operacje Pobierz wyciąg oraz Usuń dla wybranego na liście wyciągu bankowego.

Tabela z listą wyciągów bankowych składa się z nagłówka oraz z listy pobranych wyciągów bankowych. Kolumny tabel opisują cechy każdego z wyciągów. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

Tabela zawiera następujące kolumny:

Daty od oraz do – określają za jaki okres jest dany wyciąg bankowy,

Numer wyciągu – to numer wyciągu bankowego,

Nazwa rachunku – to nazwa rachunku bankowego,

Rachunek – to numer rachunku bankowego.

 

W prawym górnym rogu okna wyciągów bankowych znajdują się przyciski:

Odswierz1  odświeżanie listy wyciągów bankowych,

Filtr2  filtr wyciągów bankowych,

lupka przeszukiwanie listy wyciągów bankowych.

 

Szczegóły

Po wybraniu na liście wyciągu bankowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły danego wyciągu bankowego.

 

Panel z danymi szczegółowymi wybranego z listy wyciągu bankowego składa się z następujących zakładek:

Szczegóły – zakładka z informacjami na temat  wyciągu bankowego: Numer wyciągu, Numer rachunku, Daty obowiązywania wyciągu bankowego, Saldo.

Operacje bankowe – prezentowane są szczegóły operacji bankowych danego wyciągu. Na pasku narzędziowym widoczne są nagłówki kolumn: Numer porządkowy, Data księgowania, Rachunek kontrahenta, Nazwa kontrahenta, Tytułem, Kwota, Typ operacji, Kod operacji.

Załączniki – zakładka z listą załączników opisanych cechami: Nazwa pliku, Zawartość, Rozmiar, Opis. Na pasku narzędziowym dostępne są następujące akcje:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik umożliwiając dodanie kolejnego załącznika,

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu,

Zapisz jako – otwiera okno systemowe umożliwiając zapisanie załącznika we wskazanej lokalizacji,

Edytuj – otwiera okno Edycja typu załącznika

Usuń – usuwa wybrany dokument.

Historia – zakładka z informacjami o zdarzeniach związanych z dokumentem: Data, Operacja oraz Użytkownik.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia