Ustawienia > e-podpisy

Drukuj

e-podpisy

Okno e-Podpisy składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą e-podpisów oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranego na liście e-podpisu. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje jakieś zgrupowane cechy wybranego elementu.

Dodaj – wybranie przycisku powoduje dodanie pozycji do listy.  

Usuń – wybranie przycisku powoduje usunięcie pozycji z listy.

 

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące nieznane dokumenty po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Tabela z listą e-podpisów składa się z nagłówka oraz listy danych stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z wierszy.

 

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

e-Podpis – szczegóły

 

W obecnej wersji niewspierane są podpisy elektroniczne bez fizycznego czytnika (np. Cryptotech CloudSigner).

 

Zobacz także:

Jak dodać e-podpis