Ustawienia > e-pieczęcie

Drukuj

e-pieczęcie

Okno e-Pieczęcie składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą e-pieczęci oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranej na liście e-Pieczęci. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje jakieś zgrupowane cechy wybranej e-pieczęci.

Dodaj – wybranie przycisku powoduje dodanie nowej e-pieczęci do listy.  

Usuń – wybranie przycisku powoduje usunięcie wybranej na liście e-pieczęci.

 

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące nieznane dokumenty po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Tabela z listą e-pieczęci składa się z nagłówka oraz listy danych stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z wierszy.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

e-Pieczęć – szczegóły

 

Zobacz także:

Jak dodać e-pieczęć