Ustawienia > e-pieczęcie > e-pieczęć szczegóły

Drukuj

e-Pieczęć – szczegóły

Okno prezentuje informacje dotyczące danej pieczęci elektronicznej:

Nazwa – w tym polu pojawia się nazwa e-pieczęci. Pole jest edycyjne.

Adres e-mail – adres e-mail firmy.

Ważna od – klikając w przycisk lista należy w oknie kalendarza wybrać datę od kiedy jest ważna e-pieczęć.

Ważna do – klikając w przycisk lista należy w oknie kalendarza wybrać datę do kiedy jest ważna e-pieczęć.

Aktywna – to pole wyboru określa aktywność lub nieaktywność pieczęci, czyli to, czy pojawia się na listach wyboru w programie, czy też nie.

Domyślna – zaznaczenie tego pola powoduje, że tworzona pieczęć będzie się podpowiadać domyślnie przy podpisywaniu e-Dokumentu.

Odcisk palca – wynik funkcji skrótu na podpisie elektronicznym. Funkcja skrótu przyporządkowuje dowolnie dużej liczbie krótką, pseudolosową wartość.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.