Ustawienia > Ustawienia główne > Zakładka Zlecenia

Drukuj

Zakładka Zlecenia

img_16

 

Pola widoczne na zakładce Zlecenia:

Naliczaj koszt w/g czasu rzeczywistego operacji – pole wyboru; zaznaczenie pola spowoduje naliczanie kosztów według rzeczywistego czasu, jaki był potrzebny na wykonanie danego wyrobu.

Wypełniaj automatycznie koszty wartością nominalną – pole wyboru; zaznaczenie pola spowoduje automatyczne wypełnienie w zleceniach zdefiniowanych wcześniej kosztów dodatkowych.

Zliczaj operacje na podstawie wykonawców – pole wyboru:

włączona opcja poszczególne operacje w zleceniu należy wprowadzić w zakładce „Karta pracy”; operacje te po zapisaniu automatycznie zostaną odświeżone w zakładce „Marszruta”

wyłączona opcja można niezależnie wprowadzać wykonawców w zakładce „Karta pracy” i niezależnie w zakładce „Marszruta” uzupełniać informacje o rzeczywistej i wykonanej ilości wyrobu

Używaj szczegółowych czasów rozpoczęcia i zakończenia w karcie pracy – zaznaczenie spowoduje możliwość uzupełnienia pól „Start operacji” i „Koniec operacji” na karcie pracy.

Pokaż planowane daty na linii operacji w zleceniu – włączona opcja skutkuje tym, że na zakładce „Marszruta” widoczne są pola „Start operacji” i „Koniec operacji”.

Wyłącz aktualizację cen dostawy przy zamykaniu zlecenia – zaznaczenie spowoduje, iż cena dostawy nie będzie podlegała aktualizacji. Nie są uwzględniane korekty wartości materiałów dokonane po wydaniu do produkcji.

Wyłącz generowanie korekt wartości przy zamykaniu zleceń – zaznaczenie spowoduje, że przy zamykaniu zlecenia nie będą automatycznie wystawiane korekty wartości.

Czekaj na wystawienie dokumentu magazynowego – włączenie opcji spowoduje, że automatycznie będzie pojawiała się informacja o wystawionych dokumentach magazynowych na zleceniu. Informacja ta powinna pojawić się w przeciągu 45 sekund. Po tym czasie oraz przy wyłączonej opcji konieczne będzie po wystawieniu dokumentu magazynowego odświeżenie zlecenia, w celu pojawienia się informacji o numerze wygenerowanego dokumentu magazynowego.

Obsługa wydań surowców pod operację – Parametr działający w oparciu o karty w trybie ręcznym. Aby skonfigurować tą funkcjonalność należy

włączyć ten parametr oraz przypisać do indeksu materiałowego operację, czynności tej dokonujemy w zakładce BOM karty technologicznej.

Ustawia kontrahenta z zamówienia na dokumentach magazynowych – Jeżeli zlecenie realizowane jest z jednego zamówienia to na dokumenty magazynowe przenoszony jest kontrahent z zamówienia.

 

Funkcjonalność działa jedynie przy integracji OLE Automation.

 

Zablokuj przyjęcie większej ilości niż na zleceniu – po włączeniu parametru program uniemożliwi wystawienie dokumentu do przyjęcia na łączną ilość większą niż ilość zlecona

Zablokuj wpisanie większej ilości dobrej niż na zleceniu – parametr odnosi się do ilości dobrej w karcie pracy. Po jego zaznaczeniu, łączna ilość dobra( w ramach operacji) nie może być większa niż ilość zlecona.

Zablokuj rejestrację operacji przed wydaniem surowców – zaznaczenie parametru zablokuje rozpoczęcie operacji, gdy nie został wystawiony jakikolwiek dokument wydania surowców do produkcji.

 

Pola dodatkowe do zleceń

Na zakładce widoczne są predefiniowane pola dodatkowe, po dwa dla każdego rodzaju danych.

Nazwy pól dodatkowych (tekst, liczba, data, zaznaczenie, lista) - pola dodatkowe, których wprowadzone nazwy pojawią się na zleceniu. Listy wyboru konstruowane są na podstawie nazwy oraz źródła danych. Źródła danych definiuje się za pomocą zapytania SQL. W przypadku nie wypełnienia nazw pól dodatkowych pozostaną one na zleceniu nieaktywne.

 

Aktywny w trybie edycji przycisk Wybór pól dodatkowych otwiera okno mechanizmu umożliwiającego dodawanie dodatkowych pól.

 

img_pzf_oz_02

 

W kolumnie Typ danych można z rozwijanej listy wybrać jaki rodzaj danych pole będzie przechowywało.

 

img_pzf_oz_03

 

Pola z danymi typu Lista wykorzystuje podawane w kolumnie Źródło dla pola typu lista zapytanie SQL do wypełnienia rozwijanej listy dostępnymi dla niej wartościami.

 

Zapytanie SQL powinno zwracać przynajmniej jedną kolumnę. Jeśli zapytanie zwraca wiele kolumn wtedy wartości z:

drugiej kolumny będą wyświetlane na liście wyboru,

pierwszej kolumny wprowadzane będą po wyborze elementu listy.

 

Zobacz także:

Atrybuty dodatkowe w zleceniu produkcyjnym

Wprowadzanie kart pracy do zlecenia