Informacje podstawowe > Pracownik - zakładka informacyjna > Pracownik - zakładka Płace - Składniki wynagrodzeń

Drukuj

Płace > Karta wynagrodzeń

Zakładka Płace > Karta wynagrodzeń prezentuje w tabelarycznej postaci zestawienie różnych informacji na przestrzeni całego roku (w układzie miesięcznym). Prezentowane mogą być np. Łączne koszty płacy, Zaliczka na podatek, Kwota netto, Alimenty, Kwota brutto, Łączne koszty płacy narastająco, Do wypłaty, Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, Przelew, itp.. Tabelę można wydrukować.

 

Aby wyświetlić dane po otworzeniu zakładki lub zmianie parametrów wyświetlania kliknij przycisk b_odsw lub naciśnij klawisz F5.

 

img_kip_07

 

Użytkownik może tworzyć własne zestawy elementów. Definicje prezentowanych tu zestawów definiowane są w kartotece Zestawy elementów > Pracownik - definicje > Karty wynagrodzeń.

 

Pasek narzędziowy

Na górze okna znajduje się pasek z przyciskami umożliwiający przełączenie się między pracownikami (według listy pracowników z której otwarte zostało okno).

img_kip_31
hmtoggle_plus1Przyciski wyboru pracownika

 

Na pasku narzędziowym znajduje się rozwijana lista wyboru okresu płacowego. Obok znajdują się przyciski przełączające na następny/poprzedni okres.

Zestaw – umożliwia wybór zestawu elementów wyświetlanych na karcie wynagrodzeń.

Data od: do: – określa przedział czasu, z którego pobierane są okresy do zestawienia.

Typ – rozwijana lista wyboru typu okresu (bazowy, ZUS, podatkowy), według którego prezentowane będzie zestawienie.

Wartości zgrupowane – grupuje dane według miesięcy.

 

B_PRNRAP2

(Wykonaj raport) [Ctrl+P] Otwiera okno Wykonaj raport.

 

b_odsw

(Odczytaj) [F5] Powoduje aktualizację pozycji płacowych w oknie wynagrodzeń.