Ustawienia > Współpraca z FK > Synchronizacja z FK

Drukuj

Synchronizacja z FK

Format wymiany danych

Format zgodny z FK 2.0

Format zgodny z FK 3.0/4.0

Synchronizacja z FK

Współpraca z Sage ERP X3

 

Synchronizacja z programem finansowo-księgowym może odbywać się za pomocą specjalnego modułu integracji, który wybierany jest z rozwijanego pola znajdującego się w prawej strony opcji Synchronizacja z FK.

 

Współpraca w trybie

Umożliwia wybór trybu integracji z Symfonia ERP lub Symfonia 50c. Dostępne tryby to:

Osobnych baz z replikacją – moduły systemu będą miały oddzielne bazy synchronizowane za pomocą mechanizmu replikacji,

Osobnych baz – moduły systemu będą pracowały na zasadzie oddzielnych baz.

 

Zapisywanie do

Zaznaczenie pola Kartoteki danych księgowo-analitycznych uaktywnia dostęp do niej. Gdy ta kartoteka jest aktywna zamiast raportu Polecenie księgowania wykonujemy dostępne z menu podręcznego dla okresów oraz list płac Generowanie księgowań tworzące zapisy w tej kartotece, które następnie możemy wyeksportować do FK.

 

Synchronizacja

Ustawienia określające, czy można samodzielnie uruchomić synchronizację:

Pracowników – synchronizacja uruchamiana jest poleceniem Synchronizacja pracowników z FK z menu kontekstowego dla katalogów w kartotece pracowników. Synchronizacja aktualizuje dane pracowników w programie finansowo-księgowym na podstawie danych z programu Kadry i Płace. Z programu finansowo-księgowego pobierana jest wartość atrybutu Identyfikator w FK pracownika. Synchronizacja danych pracowników obejmuje wyłącznie: imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres zameldowania, rachunek bankowy (pierwszy, obowiązujący na dzień wykonania synchronizacji).

 

Synchronizowani są pracownicy widoczni na liście dla wybranego Statusu, ważne jest więc wybranie odpowiedniego statusu przy katalogach np. Aktualni pracownicy, Z systemem wynagrodzeń czy Wszyscy.

img_status_kat_prac

 

Bez względu na ustawienie, podczas generowania polecenia księgowania z programu Kadry i Płace, synchronizowani są pracownicy, których operacja dotyczy.

 

Słowników – synchronizacja jest uruchamiana przyciskiem Synchronizuj w kartotece Słowniki. Domyślnie wszystkie słowniki mają ustawiony parametr Nie synchronizuj. Aby wykonywać synchronizację poszczególnych słowników określ w ich definicji, czy w przypadku konfliktów wzorcowe dane pobierane będą ze słowników programu Kadry i Płace, czy z programu finansowo-księgowego.

 

Aby usunąć słownik, lub jego elementy należy to zrobić zarówno w programie Kadry i Płace oraz programie finansowo-księgowym. W przeciwnym razie zostaną one odtworzone w trakcie synchronizacji.

 

Firma FK

W tej sekcji należy wskazać serwer i nazwę bazy danych, w której znajdują się dane firmy programu finansowo-księgowego, oraz podać nazwę konta użytkownika, który będzie wykonywał integrację.

 

Opis pozycji w poleceniu księgowania

określamy opis pozycji w poleceniu księgowania poprzez zaznaczenie opcji:

z nazwy elementu płacowego

z opisu schematu księgowania.

 

W trakcie eksportu danych do zaksięgowania program będzie pobierał opis pozycji w poleceniu księgowania i eksporcie do FK z nazwy elementu płacowego lub z opisu schematu księgowania.

 

Nazwa definicji dokumentu w FK

Pole służy do określenia symbolu typu dokumentu odpowiadającemu Poleceniu Księgowania w programie Finanse i Księgowość. W celu ustawienia domyślnej definicji typu dokumentu w FK należy ustawić domyślny symbol dokumentu (symbol taki musi istnieć w programie Finanse i Księgowość).

 

Słownik kont

Umożliwia ustawienie słownika kont (wymiarów) wykorzystywanego przy definiowaniu pozycji schematów księgowania.

 

Typ storna księgowania kwot ujemnych

Umożliwia ustawienie domyślnego sposobu księgowania kwot ujemnych, które mogą się pojawić w przypadku wyrównań / korekt.