Kartoteki > Słowniki

Drukuj

Słowniki

W tej kartotece znajdują się słowniki oraz ich elementy. Słowniki wykorzystywane są do definiowania i przechowywania informacji wykorzystywanych później w danych kadrowych np.: nazw działów, nazw miast, tytułów ubezpieczeń itp.

 

Okno składa się z listy słowników (z lewej strony) oraz listy elementów wybranego słownika (z prawej strony).

 

Każdy element słownika oprócz nazwy, opisu i statusu aktywności może mieć w kolejnych kolumnach zdefiniowane atrybuty. Wykorzystywane są one do przechowywania dodatkowych danych np. numeru konta analitycznego dla poszczególnych działów.

 

img_slown_01

 

Definiowanie atrybutów elementów wykonywane jest w oknie edycji słownika.

 

Zmiany atrybutów predefiniowanych i ich wartości mogą wpłynąć na poprawność wyliczeń programu. Zmiany dokonujesz na własną odpowiedzialność.

 

Wybierając element słownika w danych kadrowych dostępny jest przycisk Edycja. Przycisk otwiera okno elementów słownika umożliwiające dodanie i edycję elementów.

 

Definiowanie słownika

1.W kartotece słowników na pasku narzędziowym listy słowników kliknij przycisk Dodaj żeby utworzyć nowy słownik, lub Edytuj aby zmodyfikować wybrany słownik.

2.W otwartym oknie edycji słownika podaj:

Nazwę słownika.

Skróconą nazwę słownika.

Aktywność słownika. Słowniki nieaktywne nie będą widoczne na listach wyboru słownika w programie.

Czy i w jaki sposób słownik będzie synchronizowany z programem finansowo-księgowym. Ustawienie stosowane jest, gdy prowadzona jest wymiana danych za pośrednictwem obiektu integracji. Nadrzędne dane KiP oznacza, że w przypadku konfliktu nadpisywane będą elementy słownika w programie finansowo-księgowym. Nadrzędne dane FK oznacza, że w przypadku konfliktu nadpisywane będą elementy słownika programie Kadry i Płace.

3.Dodawane atrybuty słownika składają się z:

Nazwa atrybutu - podana nazwa może być wykorzystana w odwołaniach do wartości atrybutu przez makra oraz szablony numerowania, księgowań i przelewów.

Typ - określa typ wartości atrybutu.

hmtoggle_plus1Typy atrybutów

Wartość - domyślna wartość atrybutu dla nowych elementów słownika.

4.Na podstawie wprowadzonych elementów słownika z rozwijanej listy Domyślny element słownika można wybrać element podpowiadany domyślnie w miejscach użycia słownika.

 

Synchronizacja słowników z programem finansowo-księgowym

Jeśli prowadzona jest współpraca za pośrednictwem obiektu integracji i w ustawieniach włączona jest opcja Synchronizacja: Słowników, wtedy w oknie kartoteki dostępny jest przycisk Synchronizuj uruchamiający proces uzgadniający zawartość słowników z programem finansowo-księgowym. Użytkownik wykonujący synchronizację musi posiadać prawo Tworzenie słowników, oraz prawa do synchronizowanych słowników.

 

Domyślnie wszystkie słowniki mają ustawiony parametr Nie synchronizuj. Aby oznaczyć słownik do synchronizacji, otwórz jego okno edycji i wybierz w jaki sposób rozstrzygane będą konflikty:

synchronizuj - nadrzędne dane KiP – w przypadku konfliktów wzorcowe dane pobierane będą ze słowników programu Kadry i Płace,

synchronizuj - nadrzędne dane FK –  w przypadku konfliktów wzorcowe dane pobierane będą ze słowników programu finansowo-księgowego.

 

img_slown_02

 

Uwagi do synchronizacji słowników:

Synchronizacja dotyczy tylko słowników istniejących w programie Kadry i Płace i oznaczonych do synchronizacji. Jeśli w programie finansowo-księgowym brakuje synchronizowanego słownika to zostanie on utworzony.

Słowniki identyfikowane są według pola Skrót. Nazwa słowników utworzonych wskutek synchronizacji będzie taka sama jak ich skrót.

Nie są synchronizowane wartości atrybutów elementów słowników.

Aby usunąć słownik, lub jego elementy należy to zrobić zarówno w programie Kadry i Płace oraz programie finansowo-księgowym. W przeciwnym razie zostaną one odtworzone w trakcie synchronizacji.