Ustawienia > RCP > Konfiguracja

Drukuj

Ustawienia > Komunikacja > RCP > Konfiguracja > RCP erp_rcp

Zakładka RCP

Podczas importu danych z rejestratora czasu pracy poszczególni pracownicy identyfikowani są przy pomocy numerów kart RCP.

na zakładce Konfiguracja/RCP należy wskazać, który element kadrowy, będzie przechowywał numery kart pracownika.

Numer karty RCP – po kliknięciu ikony B_3dot i pojawieniu się okna Wybierz element kadrowo-płacowy z katalogu lub kategorii, można wybrać daną (element kadrowy), w którym u każdego pracownika zapiszemy jego numer karty RCP. (Numer karty RCP pracownika wprowadzany jest w jego danych kadrowych w zestawie Pracownik lub RCP).

 

Tryb pracy RCP – określa element kadrowy przechowujący informacje o trybie pracy RCP:

Sumaryczny – podsumowuje wartości zapisów RCP tak aby były wykazywane jako pojedyncze przedziały czasowe Np. wykazane dwie godziny pracy poza czasem pracy wynikającym z harmonogramu i jedną godzinę nieobecności z powodu spóźnienia wykaże jako jedną godzinę nadliczbową.

Dokładny – rejestruje zdarzenia pojedynczo. Np. wykazane dwie godziny pracy poza czasem pracy wynikającym z harmonogramu i jedną godzinę nieobecności z powodu spóźnienia wykaże jako jedną godzinę spóźnienia, jedną godzinę pracy poza harmonogramem (uzupełnienie spóźnienia do pełnego czasu pracy) i jedną godzinę nadliczbową.

Dane te wprowadza się na zakładce Dane kadrowe w oknie pracownika, wybierając zestaw kadrowy RCP.

 

Zakładka Czas Pracy

Na tej zakładce ustawione są elementy kadrowe przechowujące ustawienia dla nadgodzin oraz nieobecności.

 

Nadgodziny – wskazuje element kadrowy jaki przechowuje minimalną wartość przedziału czasu, którego przekroczenie poza czasem pracy wynikającym z harmonogramu powoduje wygenerowanie zdarzenia Nadgodziny (domyślnie ustawiono 30 minut).

 

Nieobecności – wskazuje element kadrowy przechowujący minimalny czas przerwy w pracy jaki spowoduje wygenerowanie zdarzenia Nieobecność w pracy(domyślnie ustawiono 10 minut).

 

Nadgodziny przed rozpoczęciem pracy – wskazuje element kadrowy przechowujący informację czy czas zarejestrowany przed rozpoczęciem zmiany pracownika ma generować nadgodziny. Dotyczy to firm, gdzie maszyny są uruchamiane o konkretnej godzinie i wcześniejsze zarejestrowanie pracownika nie jest związane z jego faktycznym czasem pracy.

 

Niestandardowy czas pracy – wskazuje element kadrowy przechowujący informację czy czas zarejestrowany po rozpoczęciu zmiany pracownika ma generować nadgodziny.

 

Wartości deklarowane są na formatce pracownika, na zakładce Dane kadrowe/Dane osobowe pracownika/RCP.

 

B_3dot – przycisk otwiera okno Wybierz element kadrowo-płacowy.

 

Zakładka Zaokrąglanie

Na tej zakładce ustawione są elementy kadrowe przechowujące ustawienia dla zaokrągleń czasu wejścia i wyjścia.

 

Istnieje możliwość zaokrąglania czasu wejścia i wyjścia pracownika.

1.W przypadku standardowej inicjalizacji kalendarza wzorcami czasu pracy możliwe jest zaokrąglanie pierwszego wejścia oraz ostatniego wyjścia.
2.Zaokrąglane są tylko wyjścia i wejścia, które nie mają statusu służbowego tj. zwykłe i prywatne.
3.Sposób zaokrąglania jest ustalany na podstawie odpowiednich wartości kadrowych, które można zadeklarować na formatce Ustawienia-RCP-Konfiguracja, na zakładce Zaokrąglenia.
4.Wartości zaokrągleń deklarowane są na formatce pracownika, na zakładce Dane kadrowe.
5.Dana kadrowa przechowująca sposób zaokrąglania, jest daną zgrupowaną, składającą się z dwóch pól:

a. wartości zaokrąglenia: liczba minut od 0 do 60

b. kierunku zaokrąglenia: dana słownikowa

 

Opis okna

Wejście – wskazuje element kadrowy przechowujący wartość definiującą zaokrąglanie czasu wejścia.

Wyjście – wskazuje element kadrowy przechowujący wartość definiującą zaokrąglanie czasu wyjścia.

Wejście na przełomie doby – wskazuje element kadrowy jaki przechowujący wartość definiującą zaokrąglanie czasu wejścia na przełomie doby.

 

Wartości zaokrągleń deklarowane są na formatce pracownika, na zakładce Dane kadrowe/Dane osobowe pracownika/RCP.

 

Zakładka Kalendarz

Na zakładce Kalendarz można wskazać wzorzec dnia służący do sygnalizowana nieobecność pracownika w celu automatycznego generowania harmonogramów pracy. Kalendarz jest automatycznie inicjalizowany tym wzorcem w dniach, kiedy pracownik nie wygeneruje żadnych zapisów RCP.

Dodatkowo można wskazać domyślne rodzaje pracy, służące do generowania harmonogramów. Przepracowane (w firmie lub poza nią) przedziały czasu, będą inicjalizowane tymi właśnie rodzajami pracy, o ile informacja o rodzaju pracy nie zostanie dostarczona wraz z danymi RCP.

 

Automatyczne generowanie harmonogramów jest wykonywane tylko w tych dniach, w których kalendarz zainicjalizowany jest wzorcami czasu pracy typu dzień nieokreślony. Początkowo harmonogramy są puste.

Jeżeli w dniu nieokreślonym zostały wczytane oraz zatwierdzone zapisy RCP, zakłada się, że jest to dzień roboczy i generowany jest odpowiedni harmonogram.

 

Poszczególne części harmonogramu odpowiadają okresom wyznaczonym przez zapisy RCP.

 

Rodzaje pracy wykonywanej przez pracownika są ustalane w dwojaki sposób:

jeśli dane wczytane z RCP nie zawierają informacji o rodzaju pracy, wówczas brany jest domyślny rodzaj pracy z Ustawień.

jeżeli dane wczytane z RCP zawierają informację o rodzaju pracy, to zostanie ona wykorzystana podczas generowania harmonogramu. W chwili obecnej informacja o rodzaju pracy jest dostępna tylko wtedy, gdy zapisy z RCP są zakodowane w standardowym formacie danych Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

Jeżeli w dniu nieokreślonym nie ma żadnych zapisów RCP, zakłada się, że jest to dzień wolny od pracy. Kalendarz jest automatycznie inicjalizowany odpowiednim wzorcem dnia wolnego, dzięki czemu dzień nieokreślony zostanie przykryty zwykłym dniem wolnym. Inicjalizacja kalendarza może mieć dwojaki przebieg:

jeżeli w kalendarzu dzień nieokreślony przykrywa dzień wolny od pracy (np. niedzielę albo wolną sobotę), wówczas do powtórnej inicjalizacji zostanie użyty ten właśnie wzorzec dnia wolnego.

jeżeli w kalendarzu dzień nieokreślony nie przykrywa dnia wolnego, wówczas do powtórnej inicjalizacji zostanie użyty wzorzec wskazany w Ustawieniach.

 

Dzień wolny wskazuje wzorzec dnia służący do sygnalizowana nieobecności pracownika. Kalendarz będzie automatycznie inicjalizowany tym wzorcem w dniach, kiedy pracownik nie wygeneruje żadnych zapisów RCP.

Rodzaj pracy, oraz Wyjście służbowe wskazuje domyślny rodzaj pracy, służący do generowania harmonogramów. Przepracowane (w firmie lub poza nią) przedziały czasu, będą inicjalizowane tymi właśnie rodzajami pracy, o ile informacja o rodzaju pracy nie zostanie dostarczona wraz z danymi RCP,

Ramka czasu pracy wskazuje element kadrowy przechowujący przedział czasu, w którym wszystkie wejścia i wyjścia zostaną zaliczone do tego samego dnia pracy. Domyślnie jest to 12 godzin.

 

Istnieje możliwość zaokrąglania czasu wejścia i wyjścia pracownika.

 

Zobacz także:

Rejestracja czasu pracy

Przygotowanie do pracy z systemem RCP