Ustawienia > Repozytorium Dokumentów > Systemy bankowe

Drukuj

Systemy bankowe

W Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów dostępnych jest kilka predefiniowanych systemów bankowych. Każdemu z systemów przypisany jest odpowiedni format przelewów i wyciągów, obsługiwany przez bank.

 

System bankowy umożliwia klientom przeprowadzanie bezpiecznego transferu danych w zakresie przesyłania poleceń przelewów, pobierania wyciągów bankowych, sald, historii operacji i obsługi zleceń. Istnieje również możliwość wprowadzenia do programu systemu bankowego, który nie został wcześniej predefiniowany. Należy wówczas dopasować do niego istniejący format dla wyciągów i przelewów.

 

Systemy bankowe takie jak: Alior Bank SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank Śląski SA (konto typu ING BusinessOnLine) i BRE Bank SA oferują możliwość pobrania wyeksportowanych z systemów transakcyjnych banku operacji bankowych w postaci pliku IntraDay.

Część banków zwraca numer referencyjny, przez co uzyskuje się automatyczne łączenie zrealizowanych zleceń przelewów z operacjami. Są to systemy bankowe: Bank BPH SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, BRE Bank SA, Bank Millennium SA oraz Raiffeisen Bank Polska SA.

 

W Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów dla tych banków widnieje jeden System bankowy mający w nazwie samą nazwę banku.

W definicji systemu bankowego dla banku PEKAO zaleca się ustawienie formatu przelewów na "PEKAO - PLI – PekaoREADY.

 

Na liście systemów bankowych widnieją systemy, które w nazwie mają albo samą nazwę banku (np. „Bank BPH SA”) albo nazwę banku wraz z dopiskiem „REF” (np. „Alior Bank SA – REF”). Numer „REF” to unikatowy numer referencyjny umożliwiający połączenie zrealizowanego zlecenia e-przelewu z pobranymi operacjami bankowymi.

 

Dla banków, które nie zwracają numeru referencyjnego, w programie wprowadzone są dwa systemy bankowe. Wybór systemu nieposiadającego w nazwie dopisku „REF” powoduje, że użytkownik samodzielnie dokonuje łączenia zleceń z operacjami. Pobrane operacje bankowe można łączyć z przelewami za pomocą opcji dostępnej z menu kontekstowego listy przelewów - Powiąż z operacją bankową.

Wybór systemu bankowego, który ma w nazwie dopisek „REF” umożliwia automatyczne łączenie zrealizowanych zleceń z pobranymi operacjami dzięki nadawanemu przez Symfonia ERP e-Dokumenty indywidualnemu numerowi referencyjnemu.

 

Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów dokleja numer referencyjny do Tytułu wysyłanego przelewu w przypadku gdy system bankowy ma w nazwie dopisek REF. Tytuł przelewu bankowego mieści 140 znaków, zatem jeśli sam tytuł przelewu będzie tej długości to zostanie skrócony, tak, aby został zapisany numer referencyjny umożliwiający automatyczne połączenie zlecenia przelewu z operacjami bankowymi.

 

Może się również zdarzyć, że na wyciągach otrzymanych z banku widoczne będą w polu tytułem literki i cyferki niewpisane przez użytkownika. Są to zapisy pochodzące z programu, zawierające numery referencyjne. Znaki te nie są prezentowane w programie.

 

Dane na temat systemu bankowego, formatu przelewów i wyciągów znajdują się w menu Ustawienia > Systemy bankowe. W tym miejscu można sprawdzić, czy formaty dokumentów bankowych obsługiwanych przez bank w którym mamy konto są obsługiwane przez Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów.

 

Konfiguracja systemów bankowych >>

 

Okno Systemy bankowe składa się z paska narzędziowego oraz tabeli z listą systemów bankowych. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z systemami bankowymi zawiera następujące polecenia:

Dodaj – umożliwia dodanie nowego systemu bankowego – otwiera okno Dodawania nowego systemu bankowego,

Usuń – za pomocą przycisku można usunąć wybrany z listy system bankowy.

 

Dodatkowo w oknie Systemy bankowe z menu podręcznego, dostępnego pod prawym klawiszem myszy komputerowej, można wybrać operacje Dodawanie nowego systemu bankowego oraz Usuwanie systemu bankowego dla wybranego na liście banku.

 

Tabela z listą systemów bankowych składa się z nagłówka oraz z listy systemów bankowych. Kolumny tabel opisują cechy każdego z banków. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Nazwa – nazwa banku,

Format przelewów – format bankowych przelewów,

Format wyciągów – format bankowych wyciągów.

 

Po wybraniu na liście systemu bankowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły danego systemu bankowego.

Informacje na temat szczegółów systemów bankowych znajdują się w dokumencie Konfiguracja systemów bankowych.pdf, dołączanym do modułu Repozytorium Dokumentów. Dokument zawiera szczegóły konfiguracji importu i eksportu danych w systemach bankowych, obsługiwanych przez Symfonia ERP.

 

Podstawowe pojęcia