Stosunek pracy > Przyjęcie do pracy

Drukuj

Przyjęcie do pracy

W oknie zdarzenia Przyjęcie do pracy dostępne są zdarzenia przyjęcia do pracy na czas nieokreślony, na czas określony oraz na okres próbny, odpowiednio dla wcześniej wybranego sposobu zatrudnienia: wynagrodzenia zasadniczego, dniówki oraz stawki godzinowej.

 

Ze zdarzeniem przyjęcia do pracy związane są operacje, automatycznie wykonywane po zatwierdzeniu tego zdarzenia. Ich lista znajduje się na zakładce Akcje.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Akcje realizowane przez zdarzenie Przyjęcie do pracy

Przypisanie do wzorców Pracownik etatowy, Współpracownik, Wynagrodzenie zasadnicze, Płatność przelewem m.in.: inicjuje kalendarz pracownika zgodnie ze wzorcem „Pracownik etatowy”, przypisuje sposób wypłaty wynagrodzenia oraz ustawia podstawowe wartości parametrów.

Uruchomienie zestawu kadrowego Przyjęcie do pracy umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących zatrudnienia pracownika m.in.: kwoty wynagrodzenia, daty rozpoczęcia oraz zakończenia umowy.

Wstawiane są do kalendarza kolejne zdarzenia m.in.: Umowa o pracę, Wstępne szkolenie BHP, Skierowanie na badania lekarskie, Uaktywnienie bilansów okresowych.

Drukowany jest Kwestionariusz osobowy dla pracownika.

 

Użycie przycisku Zatwierdź spowoduje nie tylko zapisanie danych, ale również zrealizowanie wszystkich akcji związanych ze zdarzeniem Przyjęcie do pracy.

 

Kolejnym etapem zatrudnienia pracownika jest realizacja zdarzenia Przyjęcie do pracy.

 

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

 

Stosunek pracy Realizacja zdarzenia Przyjęcie do pracy