Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > zakładka Warunek

Drukuj

Definicja akcji > zakładka Warunek

W programie możliwe jest zdefiniowanie warunku wykonania pewnych akcji. Warunek może mieć formę elementu kadrowego wyliczanego lub zwykłego elementu.

 

Warunek wykonywania akcji

Akcja warunkowa realizowana na zakończenie zdarzenia – zaznaczenie pola powoduje warunkowe wykonanie danej akcji.

Wykonanie akcji jest konieczne do zrealizowania zdarzenia – zaznaczenie pola sprawia, że wykonanie akcji jest warunkiem niezbędnym aby dane zdarzenie zostało zrealizowane.

Akcja warunkowa realizowana jest z zachowaniem kolejności akcji – akcje z zaznaczoną tą opcją wykonywane będą wraz z innymi akcjami tego samego typu.

Warunek – po kliknięciu przycisku Wybierz element w oknie Wybierz element kadrowo-płacowy można wybrać element stanowiący warunek wykonania akcji.

 

Akcja warunkowa oznaczana jest na liście akcji czerwonym znakiem zapytania.

 

W oknie Pracownik/Kalendarz/Edycja zdarzenia edycji w kalendarzu/zakładka Akcje istnieje możliwość ukrycia akcji warunkowych, poprzez zaznaczenie pola Ukryj akcje warunkowe.

 

Zakładki

Akcja – określa rodzaj akcji związanej z wystąpieniem zdarzenia.

Operacje – definiuje czynności danej akcji, zawartość zakładki zależy od wybranego rodzaju akcji.

Warunek – na zakładce określa się czy akcja jest wykonywana warunkowo, czy jej wykonanie jest konieczne dla zrealizowania zdarzenia i określa warunek.