Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Wypełnienie elementu kadrowego

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Wypełnienie elementu kadrowego

Jeżeli w oknie Definicja akcji na zakładce Akcja wybierzesz z listy rodzajów akcji Wypełnienie elementu kadrowego to po kliknięciu zakładki Operacje pojawi się okno, gdzie możesz wybrać element kadrowy, którego wartość ma być wypełniona.  

 

Informacje dodatkowe

Element – informuje o wybranym elemencie, kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Wybierz element kadrowo-płacowy.

Nie usuwaj wartości kadrowych podczas kasowania zdarzenia – zaznaczenie tego pola powoduje, że podczas kasowania zdarzenia wprowadzone wartości kadrowe zostaną w systemie kadrowo-płacowym.

Jeśli wartość istnieje, przelicz ją automatycznie – wartości elementu kadrowego zostaną przeliczone.

Przelicz wartości, których okres obowiązywania zawiera zdarzenie – przeliczone zostaną tylko wartości obowiązujące w trakcie zdarzenia.

Ustaw końcową datę obowiązywania wartości kadrowej – data zakończenia obowiązywania wartości ustawiona zostanie zgodnie z Datą zakończenia zdarzenia lub Datą wyliczoną na podstawie elementu kadrowego.

 

Dodawanie wartości kadrowej

Zawsze dodawaj nową wartość kadrową – domyślnie zostanie dodana nowa wartość kadrowa.

Zawsze dodawaj nową wartość w oddzielnym elemencie – domyślnie zostanie dodany nowy element.

Dodaj nową wartość po stwierdzeniu jej braku – gdy element kadrowy jest pusty wtedy zostanie dodana nowa wartość.

Nie dodawaj wartości – akcja nie będzie domyślnie dodawać wartości.