Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Zapisy RCP a inicjalizacja kalendarza > Automatyczna inicjalizacja kalendarza z RCP

Drukuj

Automatyczna inicjalizacja kalendarza z RCP erp_rcp

Automatyczne generowanie harmonogramów wykonywane jest w dniach zainicjalizowanych wzorcami czasu pracy typu Dzień nieokreślony (RCP).

Puste harmonogramy w takim dniu inicjowane są alternatywnymi wzorcami dni z definicji dnia nieokreślonego zgodnie z zapisami rejestratorów czasu pracy.

 

Alternatywny wzorzec dnia jest wzorcem służącym do inicjalizacji kalendarza pracownika na podstawie Wejść/Wyjść RCP. Na podstawie zapisów Wejść/Wyjść RCP program ustawia godziny pracy pracownika (dopasowując czas do jednego ze zdefiniowanych w danej firmie wzorców czasu pracy) oraz określa niezgodności w stosunku do planu pracy, wstawiając zdarzenia (np. spóźnienie, nadgodziny, nieobecność).

 

Aby przygotować Wzorzec dnia automatycznie inicjalizujący harmonogram:

1.W oknie kartoteki Obiekty kalendarzowe wskaż katalog Wzorce dni.

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Wzorzec dnia podaj:

Nazwę wzorca.

Skrót nazwy wzorca.

Jako Rodzaj dnia wybierz Dzień nieokreślony (RCP).

Priorytet pobierany jest z ustawień wybranego rodzaju dnia i dla wzorca można go zmienić. Im wyższa wartość tym wyższy priorytet.

4.Wybierz Zastępowania niekreślonego dnia pracy innym wzorcem dnia.

5.Kliknij przycisk b_dodaj_s aby dodać pozycję do listy.

6.Dla każdej dodanej pozycji w kolumnie Alternatywne wzorce dni z rozwijanego drzewka wybierz Wzorzec dnia.

7.Dla każdej dodanej pozycji w kolumnach Początek i Koniec ustaw godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy dla danej inicjalizacji dnia.

8.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Po zdefiniowaniu wzorca dnia, możemy nim zainicjować Kalendarz pracownika.

 

Zmiana wzorca inicjalizującego dzień w kalendarzu

Korekta wygenerowanej automatycznie inicjalizacji kalendarza możliwa jest za pomocą polecenia z menu podręcznego kalendarza Alternatywny dzień pracy.

Polecenie dostępne jest tylko dla dni zainicjalizowanych wzorcem dnia Dzień nieokreślony (RCP) z opcją Zastępowanie nieokreślonego dnia pracy innym wzorcem dnia.

 

Zobacz także:

Zapisy RCP a inicjalizacja kalendarza

Inicjalizacja kalendarza wzorcem czasu pracy