Ustawienia > Współpraca z modułami - Finanse i Księgowość > Synchronizacja kartotek

Drukuj

Integracja z programem Finanse i Księgowość - synchronizacja kartotek

Okno to umożliwia określanie parametrów integracji programu handlowego i programu finansowo-księgowego (Symfonia Finanse i Księgowość) oraz synchronizacji danych tych programów.

Ponieważ przesyłanie danych odbywa się bez udziału programu finansowo-księgowego, uzgodnienia muszą być dokonane i umieszczone po stronie danych programu handlowego. Dlatego też zanim rozpocznie się proces przesyłania danych należy odpowiednio skonfigurować integrację oraz dokonać odpowiednich uzgodnień programie.

 

Uzgodnienia konfigurowane w tym oknie

Współpraca z

Wybór obiektu integracji z programem finansowo-księgowym.

 

Wygląd okna zależy od motoru baz danych używanego przez program finansowo-księgowy, z którym wymieniane są dane.

hmtoggle_plus1Microkernel Database Engine (Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość)
hmtoggle_plus1MS SQL (Symfonia Finanse i Księgowość)

 

Kartoteki

Ustawienie to ułatwia współpracę programu Handel z programem finansowo-księgowym użytkowanym na tym samym komputerze lub w tej samej sieci. Bazy danych tych programów są rozdzielone, jednakże aby wymiana informacji między nimi przebiegała prawidłowo, konieczne jest uzgodnienie (synchronizacja) zawartości kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów wykorzystywanych przez oba programy.

Synchronizacja danych jest w całości przeprowadzana przez program handlowy.

hmtoggle_plus1Pola ustawień

 

Rozrachunki

Synchronizacja rozrachunków jest możliwa dla danych firmy programu finansowo-księgowego. Podlegają jej rozrachunki kontrahentów programu handlowego zsynchronizowanych z programem finansowo-księgowym, dla których istnieje w danych programu handlowego jakikolwiek dokument, wystawiony lub w buforze.

 

Polega ona na uaktualnieniu stanu wartościowego rozrachunków programu handlowego zgodnie ze stanem odpowiadającym im rozrachunków programie finansowo-księgowym. Program odczytuje nierozliczone transakcje programu finansowo-księgowego wraz z kwotami, na jakie są nierozliczone, następnie stara się znaleźć odpowiedniki tych rozrachunków we własnych danych. W przypadku znalezienia takiego rozrachunku sprawdzana jest zgodność kwot. Jeśli kwoty się nie zgadzają, to kwota rozrachunku programu handlowego zostaje zmieniona poprzez dodanie sztucznego rozliczenia do rozrachunku. Jeśli w programie finansowo-księgowym istnieje nierozliczona transakcja, która nie ma swojego odpowiednika w danych programu handlowego, tworzony jest niezwiązany z żadnym dokumentem rozrachunek umieszczany w specjalnym rejestrze płatności Rejestr FK.

 

hmtoggle_plus1Pola ustawień

 

Przed rozpoczęciem automatycznej synchronizacji należy wykonać pełną synchronizację danych, uruchamianą przyciskiem Synchronizuj rozrachunki. W przypadku utraty połączenia, przy włączonej synchronizacji automatycznej, synchronizacja nie będzie przeprowadzana do czasu odzyskania połączenia, a użytkownik ma możliwość wyboru dalszego działania – kontynuację pracy lub wyjście z firmy.

 

Uzgodnienia konfigurowane w innych oknach

hmtoggle_plus1Uzgodnienie typów dokumentów
hmtoggle_plus1Uzgodnienie rejestrów VAT
hmtoggle_plus1Uzgodnienie rejestrów płatności

 

Synchronizacja kartotek jest możliwa tylko wtedy, gdy program Handel i program finansowo-księgowy są zainstalowane w tej samej sieci komputerowej.

 

UWAGA

Po włączeniu przez użytkownika automatycznej synchronizacji lub przy próbie synchronizacji, program w niektórych przypadkach usuwa dotychczasowe uzgodnienia. W takiej sytuacji pojawia się dodatkowe pytanie:

Zwykły użytkownik: '... Program usunie dotychczasowe uzgodnienia. Czy kontynuować?' z przyciskami:

Kontynuuj

Anuluj - synchronizacja nie zostanie wykonana

Użytkownik Admin: '...Program usunie dotychczasowe uzgodnienia. Czy kontynuować?' z przyciskami:

Kontynuuj

Pozostaw uzgodnienia - po wybraniu tej opcji pojawia się następny komunikat z pytaniem czy na pewno chcemy zsynchronizować dane wykorzystując dotychczasowe uzgodnienia - przyciski Tak\Nie

Anuluj - synchronizacja nie zostanie wykonana

 

Zobacz także:

Synchronizacja zawartości kartotek

Współpraca między programem handlowym a programem finansowo-księgowym zainstalowanymi w różnych sieciach