Umowy LWD > Okno Parametry umowy > Panel Parametry - okno Parametry umowy

Drukuj

Panel Parametry - okno Parametry umowy Możliwość ewidencjonowania umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy oraz obsługa umów tj. rozliczanie kosztów wynikających z umów, jest dostępna jedynie dla użytkowników, którzy posiadali licencje dla tej funkcjonalności przed wydaniem wersji 2015 programu.

Możliwość ewidencjonowania umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy oraz obsługa umów tj. rozliczanie kosztów wynikających z umów, jest dostępna jedynie dla użytkowników, którzy posiadali licencje dla tej funkcjonalności przed wydaniem wersji 2015 programu.

W tym panelu opisane są podstawowe parametry umowy LWD. Widoczność poszczególnych opisanych poniżej pól jest zależna od rodzaju umowy.

 

Numer umowy

W tym polu należy wpisać numer ewidencjonowanej umowy.

 

Kontrahent

W tym polu należy wpisać nazwę kontrahenta, z którym została zawarta ewidencjonowana umowa.

 

Szablon księg.

Z tej rozwijanej listy można wybrać szablon księgowań dla umowy. Szablon księgowań można wybrać spośród wcześniej zdefiniowanych w panelu Szablony księgowań ustawień programu lub przyciskiem Kartoteka szablonów księgowania otworzyć okno kartoteki szablonów i dodać nowy szablon.

 

Rodzaj umowy

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rodzaj umowy spośród następujących możliwości: Leasing, Wynajem lub Dzierżawa. W przypadku wybrania leasingu pojawi się rozwijana lista wyboru Rodzaju leasingu:

Kapitałowym

Operacyjnym

Operacyjny dla samochodu z użytkiem prywatnym

Operacyjny dla samochodu elektrycznego z użytkiem prywatnym

 

Data rozpoczęcia

W tym polu należy wpisać datę rozpoczęcia dla ewidencjonowanej umowy w formacie RRRR-MM-DD.

 

Data zakończenia

W tym polu należy wpisać datę zakończenia dla ewidencjonowanej umowy w formacie RRRR-MM-DD. Wypełnienie tego pola jest niezbędne tylko dla umów leasingu, natomiast dla wynajmu i dzierżawy możliwe jest płynne kształtowanie czasu trwania umowy. Do tego celu w panelu Raty jest dostępny mechanizm dodawania kolejnych rat.

Daty graniczne umowy muszą być zawarte w zakresie czasowym lat działalności zdefiniowanych w panelu Lata działalności ustawień programu. Jeżeli okres czasowy umowy wykracza poza zakres zdefiniowanych lat, to przed zaewidencjonowaniem umowy należy zdefiniować odpowiedni zakres lat.

 

Ilość rat

W tym polu widoczna jest ilość miesięcznych rat wyliczona na podstawie dat granicznych.

 

Forma płatności

Z tej rozwijanej listy należy wybrać sposób wpłacania kolejnych rat spośród następujących możliwości: Z dołu lub Z góry.

W panelu dostępne są jeszcze inne pola opisujące kwoty rat z uwzględnieniem stawek i kwot VAT. Ich ilość, nazwy i układ zależą od wybranego rodzaju umowy.

Ikona t_pyt obok nazwy pola oznacza, że kwota w tym polu jest wyliczona jako suma kolumny z panelu Raty.

 

Uwagi

Można tu wpisać własny komentarz na temat ewidencjonowanej umowy.