Ustawienia > Szablony księgowań

Drukuj

Szablony księgowań

W tym panelu możliwe jest dodawanie i usuwanie szablonów księgowania, a następnie ich definiowanie. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

b_form

otwiera okno definiowania szablonu księgowania dla podświetlonego szablonu

 

b_srd

otwiera okno dialogu Lista środków przypisanych do szablonu dla podświetlonego szablonu

 

b_klon

otwiera okno definiowania szablonu księgowania dla kopii podświetlonego szablonu. Umożliwia na podstawie istniejącego szablonu zdefiniowanie nowego.

 

b_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

b_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

b_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Przyciski aktywne przy wprowadzaniu danych do kolejnego wiersza:

b_zapisz

zapisuje wprowadzone wiersze i zmiany w ich treści

b_anuluj

przerywa operację bez zapisywania zmian

W dolnej części panelu znajduje się lista szablonów księgowań. Dwukrotne kliknięcie na nazwie szablonu, dubluje działanie przycisku b_form, otwiera okno definiowania szablonu księgowania

Jeżeli okno zostało otwarte z opisu środka trwałego lub umowy LWD to przycisk Użyj zamyka okno i przenosi wskazaną na liście nazwę do pola, z którego wywołano okno kartoteki.