Ustawienia > Tabele aktualizacji

Drukuj

Tabele aktualizacji

W tym panelu możliwe jest dodawanie i usuwanie nazw tabel współczynników kolejnych aktualizacji, a następnie ich definiowanie. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

bu_dodaj – uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy.

bu_usun – usuwa podświetlony wiersz listy.

bu_popraw – przełącza okno w tryb edycji. W trybie edycji widoczne są przyciski: bu_zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany, bu_anuluj – anuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista tabel współczynników aktualizacji. Lista ma formę tabeli zawierającej dwie kolumny. W każdym momencie można dodać nową tabelę do listy. Dwukrotne kliknięcie na nazwie tabeli otwiera okno Tabela współczynników aktualizacji.

 

Data aktualizacji

W tej kolumnie należy wpisać datę przeprowadzania aktualizacji w formacie RRRR-MM-DD.

 

Nazwa tabeli

W tej kolumnie należy podać nazwę tabeli współczynników aktualizacji, związanej z podaną w poprzedniej kolumnie datą. Nazwa ta jest wewnętrzną nazwą wykorzystywaną w module i nie ma dla niej szczególnych ograniczeń.