Ustawienia > Szablony księgowania

Drukuj

Panel (Okno) Szablony księgowania

Szablon księgowania pozwala ustalić konta, na które moduł powinien zapisywać i rozksięgowywać wyniki operacji przeprowadzonych w module Środki Trwałe. Utworzone szablony księgowań będą wykorzystywane w module przy wyborze sposobu księgowania dla poszczególnych środków trwałych. Na podstawie przyjętych szablonów moduł utworzy dokument PK, który może zostać przesłany do modułu Finanse i Księgowość.

 

Okno definiowania szablonów księgowania otwierane jest z menu Funkcje > Ustawienia lub wybierając Szablony księgowań w oknie Ustawienia.

 

W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

bu_dodaj – dodaje nowy szablon księgowania do listy. Po wprowadzeniu nazwy szablonu i zapisaniu go, kliknij przycisk bu_wlasc aby przejść do okna edycji jego parametrów.

bu_usun – usuwa podświetlony wiersz listy.

bu_klonuj – tworzy kopię wybranego szablonu i otwiera okno jego definiowania. Zapisując szablon będzie można podać jego nazwę.

bu_wlasc – otwiera okno definiowania szablonu księgowania dla podświetlonego szablonu.

bu_lsrd – otwiera okno dialogu Szablon zawierającego listę środków trwałych i listę umów LWD przypisanych do podświetlonego szablonu.

bu_popraw – przełącza okno w tryb edycji. W trybie edycji widoczne są przyciski: bu_zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany, bu_anuluj – anuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista szablonów księgowań.

 

Szablony oznaczone w kolumnie Nieaktywny nie będą dostępne na listach wyboru w innych oknach programu.

 

Po przeprowadzeniu zmiany układu szablonu wszystkie operacje wykonane z wykorzystaniem tego szablonu będą księgowane według nowego układu.

 

W module przewidziano, że dziennie dopuszczalna jest jednokrotna zmiana układu szablonu księgowania. Z tego powodu kolejna zmiana przeprowadzona tego samego dnia nadpisuje poprzednią. Na liście operacji będzie widoczna tylko jedna zmiana szablonu księgowania dziennie, niezależnie od ilości kroków, w których była przeprowadzana.