Ustawienia > Lista kont

Drukuj

Lista kont

Konta księgowe są niezbędne do opisu księgowego operacji na środkach trwałych przeprowadzanych w module. Moduł pozwala wykorzystywać w tym celu jedynie konta istniejące w kartotece (na liście) kont. Wprowadzenia kont na listę należy dokonać w oknie Lista kont otwieranym poleceniem z menu Funkcje > Konta (Ctrl+Shift+1) lub wybierając Lista kont w oknie Ustawienia.

 

W tym oknie można określić konta księgowe, które następnie będą wykorzystywane w różnych oknach modułu. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

bu_dodaj – uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy.

bu_usun – usuwa podświetlony wiersz listy.

bu_popraw – przełącza okno w tryb edycji. W trybie edycji widoczne są przyciski: bu_zapiszzapisuje wprowadzone zmiany, bu_anulujanuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista kont. Lista ma formę tabeli zawierającej trzy kolumny. W każdym momencie wykorzystywania systemu można dodać nowe konta do listy.

 

Kolumny:

Numer konta – numer konta przewidywanego do wykorzystania w module, zgodny z przyjętą w firmie metodyką numeracji kont. Jeżeli w szablonach księgowań planowane jest wykorzystanie parametrów kont, to należy je dołączyć w tym polu w formacie np. 010-1#1.

Opis – informacja pomocnicza opisująca przeznaczenie konta.

Nieaktywne – przełącza aktywność konta. Nieaktywne konta nie będą widoczne na rozwijanych listach w innych oknach modułu.

 

Jeżeli w ustawieniach Współpraca z FK, wybrana jest opcja Bezpośrednia synchronizacja z FK, to widoczny jest przycisk bu_fk_link. Wybranie tego przycisku otwiera okno dialogu Plan kont FK, z którego można wybrać konta bezpośrednio z planu kont modułu Finanse i Księgowość.

 

Metoda ręcznego dodawania kont nie jest zalecana. Jej stosowanie może doprowadzić do błędów w opisie kont i trudności w eksporcie danych do modułu finansowo-księgowego.