Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Historia

Drukuj

Historia

W panelu Historia możliwe jest wprowadzenie informacji o dotychczasowej historii obliczeń dla środków trwałych amortyzowanych przed rozpoczęciem ich ewidencjonowania w module Środki Trwałe.

 

Ten panel należy wypełniać wyłącznie dla środków trwałych, które były umarzane przed ich wprowadzeniem do modułu Środki Trwałe. Wprowadzane dane powinny być zgodne ze stanem na dzień wprowadzony w polu Data rozpoczęcia ewidencji i amortyzacji środka w programie. Pola dotyczące kwot umorzeń degresywnych należy wypełnić tylko dla środków trwałych amortyzowanych metodą degresywną w momencie rozpoczęcia obliczania umorzeń w systemie.

 

Jeżeli środek trwały ma oddzielną amortyzację podatkową, to panel jest podzielony na dwie części: pola białe amortyzacja bilansowa i pola szare amortyzacja podatkowa.

 

Data rozpoczęcia ewidencji i amortyzacji środka w programie

W tym polu należy wpisać datę, od której system ma rozpocząć amortyzację. System rozpocznie obliczanie umorzeń od pierwszego dnia podanego tu miesiąca - pod uwagę brany jest rok i miesiąc. Pole wspólne dla obu rodzajów amortyzacji. Obok tego pola znajduje się przycisk VAT, dostępny po wpisaniu daty. Jego wybranie powoduje przełączenie panelu w tryb wprowadzania historii rozliczeń VAT środka. Ukryta zostaje sekcja Parametry ostatniej aktualizacji środka przeprowadzonej na dzień przed rozpoczęciem obliczeń natomiast wyświetlona zostaje sekcja historii odliczeń VAT.

 

Historia odliczeń VAT

Pola opisujące historię podatku VAT związanego ze środkiem trwałym należy wypełniać wyłącznie dla środków trwałych objętych przepisami nowej ustawy po 1 maja 2004 roku i amortyzowanych przed zaewidencjonowaniem w systemie. Przed rozpoczęciem wprowadzania środków należy w panelu Proporcje VAT ustawień modułu zdefiniować wszystkie okresy rozliczeniowe, w których wprowadzane środki były amortyzowane poza systemem.

 

Zmiana w roku kalendarzowym rozpoczęcia obliczeń

W tym wierszu należy wypełnić pola zmian wartości netto i VAT. Opisuje się tu zmiany wartości spowodowane np. nabyciem elementu powiększającego wartość środka trwałego.

 

Pola te wypełnia się wyłącznie kwotami zmian w roku rozpoczęcia obliczeń w systemie.

 

Zmiany odliczonego VAT w roku rozpoczęcia i poprzednich latach kalendarzowych

W tej grupie wyświetlają się do wypełnienia pary pól Rok i VAT dla wszystkich lat zdefiniowanych dla firmy w systemie. Należy w nich opisać historię zmian odliczonego VAT w kolejnych latach.

 

Kwoty umorzeń środka (w dniu rozpoczęcia obliczeń)

Całkowite umorzenie

W tym polu należy wpisać kwotę umorzenia wartości środka od początku użytkowania do miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie procesu ewidencjonowania umorzeń w systemie. Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

W bieżącym roku obrachunkowym

W tym polu należy wpisać kwotę umorzenia środka trwałego w roku obrachunkowym, w którym rozpocznie się proces ewidencjonowania umorzeń w systemie. Należy wpisać kwotę umorzeń za okres od pierwszego miesiąca roku obrachunkowego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego datę rozpoczęcia obliczeń w systemie. Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Kwota rozliczenia ulgi lub refundacji

W tym polu należy wpisać wykorzystaną do momentu rozpoczęcia obliczania umorzeń w systemie, kwotę ulgi podatkowej lub refundacji. Pole tylko dla amortyzacji podatkowej.

 

Kwoty umorzeń dla środków amortyzowanych metodą degresywną (w dniu rozpoczęcia obliczeń)

Stosowanie w tej grupie pól pojęcie roku degresywnego wynika z możliwości różnego sposobu określania w panelu Amortyzacja degresywna ustawień modułu, momentu początku kolejnego roku w amortyzacji degresywnej.

 

W bieżącym roku degresywnym

W tym polu należy wpisać kwotę umorzenia środka trwałego w roku degresywnym, w którym rozpocznie się proces ewidencjonowania umorzeń w systemie. Należy wpisać kwotę umorzeń za okres od pierwszego dnia roku degresywnego, trwającego w momencie rozpoczęcia obliczeń przez system, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego datę rozpoczęcia obliczeń w systemie. Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

W poprzednim roku degresywnym

W tym polu należy wpisać kwotę umorzenia środka trwałego w roku degresywnym poprzedzającym rok, w którym rozpocznie się proces ewidencjonowania umorzeń w systemie. Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Parametry ostatniej aktualizacji środka przeprowadzonej na dzień przed rozpoczęciem obliczeń

Data na dzień

W tym polu należy wpisać datę przeprowadzenia tej operacji aktualizacji. Pole wspólne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Współczynnik

W tym polu należy wpisać wartość współczynnika, który został użyty w trakcie ostatniej aktualizacji opisywanego środka trwałego. Pole wspólne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Przyrost netto z aktualizacji

W tym polu należy wpisać kwotę zwiększenia wartości netto środka trwałego w wyniku przeprowadzenia aktualizacji. Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Zmiany wartości po aktualizacji

Jeżeli po ostatniej aktualizacji wartości przeprowadzona została zmiana wartości środka trwałego, w tym polu należy wpisać jej kwotę. Pole tylko dla amortyzacji podatkowej.

 

Umorzenie za rok 1995

W tym polu należy wpisać faktyczną kwotę dokonanego w 1995 roku umorzenia opisywanego środka trwałego. Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Umorzenie w roku 1994

W tym polu należy wpisać faktyczną kwotę dokonanego w 1994 roku umorzenia opisywanego środka trwałego. Pole tylko dla amortyzacji bilansowej.

 

Tylko dla amortyzacji metodą naturalną widoczne jest pole:

Resurs rozpoczęcia obliczeń (dla metody naturalnej)

W tym polu należy wpisać dotychczas zużyty (wypracowany) resurs środka, dla środków amortyzowanych metodą naturalną. Pole tylko dla amortyzacji bilansowej.