Ustawienia > Amortyzacja degresywna

Drukuj

Amortyzacja degresywna

Panel Amortyzacja degresywna umożliwia wybór sposobu określenia daty początku kolejnego roku degresywnego dla środków trwałych amortyzowanych tą metodą tj. datę wyznaczenia nowej kwoty umorzenia rocznego oraz momentu przejścia z metody degresywnej na liniową oddzielnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

 

Ustawienia w tym panelu mają wpływ na naliczane kwoty umorzeń, dlatego powinny być zdefiniowane przed rozpoczęciem pracy z firmą i nie powinny być później zmieniane. Po przeprowadzaniu zmiany, każde wyznaczanie planu amortyzacji zostanie przeprowadzone zgodnie z nowymi ustawieniami. Nieprzemyślana zmiana tego ustawienia może spowodować niezgodny z oczekiwaniami przebieg umorzenia środków.

 

Panel dostępny jest z menu Funkcje > Ustawienia > Parametry globalne.

 

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

bu_zapisz – zapisuje zmiany.

bu_anuluj – anuluje zmiany.

 

Na podstawie przyjętych w przedsiębiorstwie zasad rachunkowości należy dokonać odpowiednich ustawień sposobu naliczania umorzeń amortyzacji degresywnej. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania środków trwałych można sprawdzić skutki zmian ustawień. W tym celu należy wprowadzić testowy środek trwały o wymaganych do porównań parametrach. Następnie można zmieniać ustawienia i w panelu Arkusz opisu niezatwierdzonego środka trwałego sprawdzać przewidywany przebieg amortyzacji. Kwoty kolejnych umo-rzeń można również wydrukować wykonując w tym panelu raport Przewidywany przebieg amortyzacji.

 

Porównanie wpływu zastosowania każdego z ustawień przedstawimy poniżej. Dla powtarzalności prezentacji przyjmujemy następujące założenia. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Do rozważań wykorzystany zostanie środek trwały o wartości początkowej 10.000 zł, przyjęty do użytkowania w połowie lipca. W celu pokazania porównań zastosowano następujące zasady amortyzacji:

Amortyzacja bilansowa liniowa ze stopą procentową 30% i współczynnikiem modyfikującym równym 1,00.

Amortyzacja podatkowa degresywna ze stopą procentową 30%, współczynnikiem modyfikującym równym 2,00 oraz odliczeniem 30% wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

 

 

Grupa opcji zatytułowana Nowa kwota umorzeń rocznych będzie wyznaczana zawiera dwie opcje:

po upływie kolejnego roku od daty przyjęcia do użytkowania

na początku każdego roku obrachunkowego

Zaznaczona opcja określa moment wyznaczenia nowej kwoty umorzenia w kolejnym roku (początek kolejnego roku amortyzacji degresywnej).

 

Dla amortyzacji bilansowej dostępne są opcje określające moment przejścia z metody degresywnej na liniową:

w roku następnym po roku, w którym umorzenie degresywne stanie się mniejsze od wyznaczanego metodą liniową,

w roku, w którym umorzenie degresywne stanie się mniejsze od wyznaczanego metodą liniową,

przejście na liniową nie nastąpi, do końca amortyzacji będzie stosowana metoda degresywna.

Zaznaczona opcja określa moment zakończenia umarzania kwotami wyliczonymi metodą degresywną i przejście do wyliczania kwot umorzenia metodą liniową.

 

Dla amortyzacji podatkowej dostępne są opcje określające moment przejścia z metody degresywnej na liniową:

w roku następnym po roku, w którym umorzenie degresywne stanie się mniejsze od wyznaczanego metodą liniową

w roku, w którym umorzenie degresywne stanie się mniejsze od wyznaczanego metodą liniową

Zaznaczona opcja określa moment zakończenia umarzania kwotami wyliczonymi metodą degresywną i przejście do wyliczania kwot umorzenia metodą liniową.

 

Na dole panelu:

Dla amortyzacji przyspieszonej umorzenie w pierwszym roku zmniejsza wartość początkową w kolejnych latach - to pole wyboru umożliwia ustalenie sposobu określania wartości nowych środków objętych nadzwyczajnym przyspieszeniem amortyzacji.

 

W zależności od zasad obowiązujących w firmie, należy zaznaczyć odpowiednie opcje (ewentualnie pole wyboru) i zapisać zmianę.