Sprzedaż > Wprowadzanie dokumentu sprzedaży

Drukuj

Okno dokumentu sprzedaży

Nowy dokument sprzedaży tworzy się klikając przycisk Nowy w oknie kartoteki dokumentów sprzedaży. Otwiera on okno Wprowadzanie nowego dokumentu, w którym można wprowadzić wszystkie niezbędne dane. Dokumenty sprzedaży zawierają dane podstawowe (nagłówek), dane o towarach, dane o płatnościach oraz informacje dodatkowe.  

 

Okno dokumentu sprzedaży umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych wystawianego dokumentu w zakresie zależnym od praw użytkownika. Czynności możliwe do przeprowadzenia w tym oknie zależą od kategorii wystawianego / edytowanego dokumentu.

 

Ze względu na dużą liczbę informacji potrzebnych do wystawienia dokumentu, okno podzielone jest na kilka części. Składa się z części podstawowej oraz wymiennych zakładek, widocznych w dolnej części okna. Aby uwidocznić daną stronę, należy wybrać odpowiednią zakładkę.

 

Dokumenty Faktura (FVS) oraz Rachunek uproszczony (RUS) domyślnie otwierane są w zaktualizowanym widoku okna.

 

hmtoggle_plus1Dane podstawowe dokumentu

hmtoggle_plus1strona Towary

hmtoggle_plus1strona Płatności

hmtoggle_plus1strona Inne

hmtoggle_plus1strona VAT

 

Przyciski narzędziowe

Dołączanie notatki

 

Przycisk Pozostaw w buforze

Pozostawia wystawiany dokument w buforze systemu. Wszystkie dane tego dokumentu są przez system pamiętane, mimo że nie został jeszcze wystawiony. Dokumenty z bufora mogą być dowolnie poprawiane, mogą też być w dowolnej chwili usunięte, można je także wydrukować. Dane z dokumentów w buforze nie są umieszczane w zestawieniach.

 

W menu kontekstowym tego okna dostępne jest polecenie Dokument w FK. Po jego wybraniu otwiera się okno Dokument w module FK uzgodniony z dokumentem.

 

Jeżeli w buforze są dokumenty, na których stawka VAT dla towaru uległa zmianie, można stawkę zmodyfikować (bez wpływu na wprowadzone ceny i rabaty). Przeprowadza się to poprzez operację Aktualizacja stawki VAT (dostępna z menu kontekstowego w trybie edycji dokumentu). Na dokumencie sprzedaży stawka dla towaru zostanie zmodyfikowana w oparciu o dane kartotekowe. Operacja ta nie jest dostępna dla dokumentów korekt (oprócz kontraktów sprzedaży).  

 

Przy próbie użycia na dokumentach handlowych stawki, której okres obowiązywania jest niezgodny z datą sprzedaży (dokument sprzedaży) oraz datą wystawienia dokumentu obcego (dokument zakupu), podczas wystawiania faktur pojawi się stosowny komunikat. Wyjątek stanowią faktury wewnętrzne zakupu wystawione do faktur nabycia, na których weryfikowana jest data wejścia do rejestru należnego i aktywność stawek VAT.

 

Rentowność

Polecenie menu kontekstowego prezentuje koszty w zależności od ustawienia Parametrów pracy programu - Parametry druku i zestawień.  

 

Polecenie Sprawdź status kontrahenta w VAT (lub Sprawdź status kontrahenta w KAS) w menu kontekstowym dokumentu sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów (lub Krajowej Administracji Skarbowej) czy zarejestrowany został numer NIP kontrahenta. To który serwis jest wykorzystywany zależy od ustawienia w parametru pracy firmy Weryfikacja danych kontrahenta.

Polecenie Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta w menu kontekstowym dokumentu sprawdza w serwisie  Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer NIP kontrahenta.

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami

Kategorie dokumentów sprzedaży

Wystawianie dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem

Wystawianie dokumentu sprzedaży