Gospodarka magazynowa > Wprowadzanie dokumentu magazynowego 

Drukuj

Okno dokumentu magazynowego

Nowy dokument magazynowy tworzy się klikając przycisk Nowy dokument w oknie kartoteki Magazyn. Otwiera się okno Wprowadzanie nowego dokumentu, w którym można wpisać wszystkie niezbędne dane. Dokumenty magazynowe zawierają dane podstawowe (nagłówek), dane o towarach, oraz informacje dodatkowe.

 

Okno to pozwala wprowadzać, przeglądać i modyfikować wszystkie dane wystawianego dokumentu w zakresie zależnym od praw użytkownika. Ze względu na dużą liczbę informacji potrzebnych do wystawienia dokumentu okno podzielone jest na kilka części. Składa się ono z części podstawowej oraz wymiennych stron. Strony opatrzono listkami, które widoczne są w dolnej części okna. Aby uwidocznić daną stronę, należy kliknąć odpowiedni listek.

 

Przyciski narzędziowe

Dekretacje księgowe

 

Dokumenty Przyjęcie do magazynu (PZ, PW, IN+) oraz Wydanie z magazynu (WZ, RW, IN-) domyślnie otwierane są w nowym widoku "od wersji 2024".

 

hmtoggle_plus1Dane podstawowe dokumentu

hmtoggle_plus1strona Towary

hmtoggle_plus1strona Inne

 

Na dokumentach magazynowych (z wyjątkiem dok. PWM, KWM i wydruków RTF) po zaznaczeniu w oknie Ustawienia wydruku (przycisk Drukuj) opcji związanej z prezentowaniem dodatkowej kolumny zawierającej ilość w jednostkach Intrastat (masa lub j. uzupełn.), na wydruku pojawia się kolumna z ilością w wybranej jednostce. Dane z tej kolumny podlegają sumowaniu. W przypadku wyboru opcji jednostka uzupełniająca wydrukowana jest kolumna z nazwami odpowiednich jednostek; dla opcji masa jednostką miary jest kilogram.

 

Wydanie do produkcji / Przyjęcie z produkcji

Z okna Zlecenia, za pomocą menu kontekstowego lub klawiszy skrótów, można wystawić dokumenty:

hmtoggle_plus1Wydanie do produkcji (Alt+W)

hmtoggle_plus1Wydanie do produkcji na ilość (Alt+Shift+W)

hmtoggle_plus1Przyjęcie z produkcji (Alt+P)

 

Przesunięcie międzymagazynowe

Dokumenty te rejestrują przepływ towarów między magazynami w ramach firmy. Podczas wystawiania dokumentu przesunięcia międzymagazynowego użytkownik ma możliwość wyboru: automatycznego, półautomatycznego lub ręcznego wystawienia dokumentu skojarzonego (dokument MM+ dla dokumentu MM- ).

 

Dokumenty Przesunięcia międzymagazynowego mają nieco inny układ niż pozostałe dokumenty magazynowe.

 

hmtoggle_plus1Dane podstawowe dokumentu

hmtoggle_plus1strona Towary

hmtoggle_plus1strona Inne

 

Dołączanie notatki >>

 

Korekta wartości magazynu

 

Dokument ten jest wystawiany przez system automatycznie w momencie skorygowania wartości towarów wprowadzonych do magazynu w sytuacji, gdy towary te opuściły już magazyn na skutek wydań i przesunięć międzymagazynowych. Koryguje on bieżącą wartość towarów w magazynie odpowiednio do bieżącego stanu i wartości wynikającej z wprowadzonej korekty. Danych tego dokumentu nie należy zmieniać.

 

W przypadku korekt magazynowych korektę ma każdy dokument. Nie ma korekt korygujących kilka dokumentów WZ czy PZ.

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami

Status dokumentu

Kontrola do deklaracji Intrastat