Lista raportów > Obroty walutowe kont

Drukuj

Obroty walutowe kont

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Obroty walutowe kont.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie zapisów na wybranych kontach walutowych, zarówno dla wszystkich, jak i dla wybranej waluty.

 

Raport pokazuje obroty miesięczne, obroty narastająco od wybranego miesiąca oraz saldo na koniec miesiąca. Zestawienie zawiera podsumowanie niezależne dla każdej waluty.

 

Opcje

W raporcie można wybrać przedział czasu, dla którego sporządza się raport. Możliwe jest więc sporządzenie zestawień np. w przedziale miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

 

Przy wykonywaniu zestawienia od pierwszego okresu sprawozdawczego uwzględniane są waluty z bilansu otwarcia.

 

Raporty mogą być sporządzane w trybie graficznym lub tekstowym. W przypadku zapisów walutowych sposób postępowania jest taki sam.

 

W ramce Syntetyki walutowe znajduje się lista kont zdefiniowanych w planie kont jako walutowe. Po przeniesieniu z prawego do lewego okna syntetyki walutowej można dopisać ręcznie poziomy analityk (jeśli takie występują) i w ten sposób otrzymać wydruk obrotów na koncie (kontach) analitycznych.

 

Można także uwzględnić zapisy z bufora.

 

W polach Od i Do należy określić przedział czasowy (wybierając z rozwijanej listy odpowiednie okresy), który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.